top_img
Ordeņu kapituls

Ordeņu kapituls pārzina valsts apbalvojumu lietas. Ordeņu kapituls izskata iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu ar valsts apbalvojumiem un citus ar valsts apbalvojumiem saistītus jautājumus. Ordeņu kapituls pieņem lēmumu par personas apbalvošanu ar valsts apbalvojumu un lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu. Ordeņu kapitula pieņemtos lēmumus paraksta Valsts prezidents.


Ordeņu kapitula lēmumu par personas apbalvošanu ar valsts apbalvojumu, kā arī lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" bez maksas.

 

Ordeņu kapitula sastāvā darbojas dažādu nozaru speciālisti un profesiju pārstāvji, nesaņemot atalgojumu.

 

   

Ordeņu kapitula sastāvā ir Ordeņu kapitula kanclers, kas apbalvots ar vismaz vienu no augstākajiem valsts apbalvojumiem, un seši Ordeņu kapitula locekļi: divi no apbalvotajiem ar Triju Zvaigžņu ordeni, divi no apbalvotajiem ar Viestura ordeni un divi no apbalvotajiem ar Atzinības krustu.

 

Ordeņu kapitula kancleru un locekļus ieceļ Valsts prezidents uz savu pilnvaru laiku.


Par Ordeņu kapitula kancleru un tā locekļiem var būt tikai Latvijas pilsoņi.


Ordeņu kapitula kancleru un locekļus no viņu pienākumiem pirms šā likuma 42.pantā noteiktā termiņa var atbrīvot Valsts prezidents pēc savas ierosmes vai pēc attiecīgā kapitula locekļa personiska lūguma. Ordeņu kapitula kanclera un locekļu pilnvaras izbeidzas viņu nāves gadījumā.


Ordeņu kapitula sēdes sasauc kapitula kanclers.


Ordeņu kapitula sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās Valsts prezidents vai kapitula kanclers un vismaz četri kapitula locekļi.


Ordeņu kapitula sēdēs var būt klāt arī Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents.


Ordeņu kapitula sēdi vada kapitula kanclers. Ordeņu kapitula lēmums ir pieņemts, ja vairākums no klātesošajiem balsstiesīgajiem balsojuši "par". Balsstiesīgi Ordeņu kapitula sēdēs ir Valsts prezidents, Ordeņu kapitula kanclers un kapitula locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Valsts prezidenta balss.


Ja, Valsts prezidenta prombūtnē balsojot, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Ordeņu kapitula kanclera balss.


Balsošana ir atklāta, izņemot gadījumu, kad kāds no klātesošajiem pieprasa aizklātu balsošanu.


Ordeņu kapitula sēdes ir slēgtas, un tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams.


Ordeņu kapituls pieņem lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu, ja persona:

ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tīšā noziedzīgā nodarījumā;

ir izdarījusi apkaunojošu nodarījumu, kas nebija zināms Ordeņu kapitulam apbalvojuma piešķiršanas laikā un kas nav savienojams ar apbalvotas personas statusu;

atteikusies no valsts apbalvojuma pēc tā pasniegšanas un atdevusi to kopā ar dokumentiem Ordeņu kapitulam;

pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniegusi Ordeņu kapitulam rakstveida iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā apbalvojuma.

 

1. un 2.punktā minētajos gadījumos ordeņa vai goda zīmes, kā arī ar to saistīto dokumentu, miniatūrzīmes vai miniatūrās goda zīmes atsavināšanu veic Valsts policija.


Ordeņu kapituls ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no citām juridiskajām personām bezmaksas informāciju par apbalvošanai ieteiktajām personām.


Ordeņu kapitula darbību nodrošina un tā lietvedību kārto Valsts prezidenta kanceleja. Par valsts apbalvojumu – ordeņu un goda zīmju, diplomu, apliecību, statūtu izgatavošanu, noformēšanu, glabāšanu, kā arī valsts apbalvojumu svinīgās pasniegšanas ceremonijas organizēšanu atbild Valsts prezidenta kanceleja.


Ordeņu kapituls, ja tas nepieciešams jautājuma izlemšanai, pieaicina konsultantus.


Ordeņu kapituls katram valsts apbalvojumam ved atsevišķu matrikulu (reģistru). Matrikulā reģistrētais numurs tiek piešķirts arī attiecīgā ordeņa diplomam un pašai ordeņa zīmei.


Ordeņu kapituls izstrādā Ordeņu kapitula nolikumu, ko apstiprina Valsts prezidents.

 

Ordeņu kapituls

Ordeņu kapitula kanclere:

Karina PētersoneLatvijas Institūta direktore, Triju Zvaigžņu ordeņa komandiere;

Ordeņu kapitula locekļi:

Roberts Strīpnieks – AS „Latvijas valsts meži” prezidents, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris;

Ēriks Hānbergs – rakstnieks un publicists, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks;

Gaidis Andrejs Zeibots – viceadmirālis, Viestura ordeņa lielkrusta

komandieris;

Aivars Straume – ģenerālis, VAS “Latvijas dzelzceļš” Ārkārtējo situāciju un atjaunošanas līdzekļu nodaļas vadītājs, Viestura ordeņa lielkrusta komandieris;

Indulis Bērziņš – Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks NATO, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris, Atzinības krusta lielvirsnieks;

Žaneta Ozoliņa – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātņu nodaļas profesore, Dr.paed., Atzinības krusta lielvirsniece.

   

 

Ordeņu kapitula nolikums

 

Kontakti