top_img
Valsts valodas komisija

Valsts valodas komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta

iekārtas likuma 14. panta pirmās daļas 3. punktu

 

Stājas spēkā ar 2002.gada 18.maiju

 

1. Valsts valodas komisija (turpmāk – komisija) ir Valsts prezidenta pārraudzībā esoša koleģiāla institūcija bez juridiskas personas statusa.

 

2. Komisijas ir izveidota, lai apzinātu valsts valodas situāciju Latvijā un izstrādātu konkrētus ieteikumus latviešu valodas – valsts valodas – pozīciju nostiprināšanai, uzlabošanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. 

 

3. Komisija ir izveidota uz nenoteiktu laiku. Komisijas personālsastāva pilnvaru laiks ir trīs gadi. 

 

4. Komisijas sastāvā ir dažādu valodniecības nozaru speciālisti, kultūras, zinātnes un izglītības eksperti, kā arī citi sabiedrības pārstāvji. Komisijas sastāvu apstiprina Valsts prezidents. 

 

5. Komisijas priekšsēdētāju ieceļ ar Valsts prezidenta un Ministru prezidenta kopīgu rīkojumu. 

 

6. Komisijas priekšsēdētājs:
6.1.  organizē un vada komisijas darbu;
6.2.  apstiprina komisijas sēžu darba kārtību;
6.3.  sasauc un vada komisijas sēdes;
6.4.  nosaka komisijas locekļu pienākumus.

 

7. Komisijas priekšsēdētājam ir divi vietnieki. Komisijas priekšsēdētāja vietniekus ievēl komisija. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja pilnvarotais vietnieks. 

 

8. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu veic komisijas atbildīgais sekretārs. Komisijas atbildīgo sekretāru ieceļ Valsts prezidenta kancelejas vadītājs. Komisijas atbildīgā sekretāra darbs tiek atalgots no valsts budžeta līdzekļiem. 

 

9. Komisijas darbojas saskaņā ar šo nolikumu un darba plānu. 

 

10. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

 

11. Komisijas sēdes sasauc ne retāk kā reizi divos mēnešos. 

 

12. Komisija par lēmumiem un ierosinājumiem regulāri informē Valsts prezidentu un Ministru kabinetu. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

13. Komisija ne retāk kā reizi gadā iesniedz Valsts prezidentam darbības pārskatu. 

 

14. Komisijai ir šādi uzdevumi:
14.1.  nodrošināt visaptverošas, situācijas analīzē pamatotas valsts valodas politikas koncepcijas izstrādāšanu;
14.2.  izstrādāt latviešu valodas attīstības un izpētes valsts programmu (turpmāk – programma) un noteikt tās īstenošanas stratēģiju;
14.3.  sekot programmā noteikto uzdevumu izpildei;
14.4.  izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem finansu resursiem.

 

15. Komisijai ir šādas tiesības:
15.1.  izveidot apakškomisijas vai ekspertu darba grupas atsevišķu aktuālu uzdevumu risināšanai;
15.2.  pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, organizācijām, kā arī no fiziskām un juridiskām personām komisijas uzdevumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;
15.3.  iesniegt priekšlikumus attiecīgajās ministrijās par to budžeta programmās (apakšprogrammās) paredzēto projektu un pasākumu īstenošanu, kas saistīti ar šo noteikumu 2. punktā  minēto mērķi;
15.4.  komisijas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir tiesība piedalīties valsts pārvaldes iestāžu un to lēmējinstitūciju sēdēs, kurās tiek apspriesti komisijas kompetencē esoši jautājumi.

 

16. Apakškomisiju personālsastāvu un darba plānus apstiprina komisija. 

 

17. Komisijas darbību atbilstoši tāmei finansē no līdzekļiem, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirti Valsts prezidenta kancelejai Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšanai.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministrs  K.Greiškalns