top_img
Vēsturnieku komisija

 Konference „Latvijas valsts veidošana un atjaunošana vēsturiskā skatījumā”

 
Latvijas Vēsturnieku komisija tika nodibināta 1998.g. 13.novembrī pēc bijušā  Latvijas Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa iniciatīvas. Tā sāka darbu 1998.g. nogalē 11 locekļu sastāvā - komisijā iesaistījās profesionāli vēsturnieki no Latvijas Universitātes Vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Okupācijas muzeja un darbinieki no Valsts prezidenta kancelejas. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Vēstures institūta direktoru profesoru Andri Cauni.
 
Sadarbībā ar Ārlietu ministriju tika organizēta ārvalstu locekļu apzināšana un iesaistīšana komisijas sastāvā. Komisijas sēdes ar ārzemju  locekļu piedalīšanos paredzēts noturēt divas reizes gadā. Ārvalstu zinātnieku un sabiedrisko darbinieku iesaistīšanai  jāveicina gan komisijas darba objektivitāti, gan iespēju  labāk iepazīties ar Rietumos izstrādātajām vēstures izpētes metodēm. 
 
 

Komisijas galvenais uzdevums sākotnējā darbības posmā bija  apzināt un izpētīt problēmu -  "Noziegumi pret cilvēci divu okupāciju laikā 1940.- 1956.", kā arī organizēt tās gala ziņojuma izstrādi. Tiešajā tēmas pētniecībā  tika iesaistīti tikai nedaudzi komisijas locekļi, bet galveno  darbu  veic  apmēram 25 profesionāli vēsturnieki.  Darbs paredzēts vairākiem gadiem, tas saistīts  ar nepieciešamību aptvert jaunus arhīvu materiālus gan Latvijā, gan ārvalstīs, gan ar nepieciešamību iegūt iespējami objektīvāko vērtējumu par minētā temata problēmām.

 

Ir izveidotas piecas darba grupas, kas darbojas neatkarīgi viena no otras: noziegumi pret cilvēci Latvijas teritorijā 1940.-1941.g. (vada Dr.hist. I.Šneidere); holokausts Latvijā 1941.-1944.g. (vada prof. A.Stranga); noziegumi pret cilvēci Latvijas teritorijā nacisma okupācijas laikā 1941.-1944.g. (vada prof. I. Feldmanis); noziegumi pret cilvēci Latvijā padomju okupācijas laikā 1944.- 1956.g.; Latvija Padomju Savienības sastāvā 1956.-1990.g.(vada Dr.hist. D.Bleiere).
 
Pašreizējā komisijas darbības posmā aktuālākais ir jautājums par nacisma un padomju režīma politikas detalizētu izpēti, holokausta izvērtēšanu. Dziļi un akadēmiski pētījumi par holokaustu būs zināma mēraukla ne tikai zinātnieku, bet visas sabiedrības briedumam. Pēdējos gados komisija pievērš pastiprinātu uzmanību Latvijas attīstības problēmām Padomju Savienības sastāvā.  Objektīva vēstures pētīšana ir būtiski svarīga starpvalstu dialoga kontekstā starp Latviju un Izraēlu, Krieviju un citām valstīm.


Vēsturnieku komisijas uzdevums tālākā perspektīvā ir dot ieguldījumu vēstures mācīšanā skolās, sagatavojot bāzi jaunu mācību līdzekļu tapšanai, kā arī veicināt sabiedrības informētību par minētā perioda notikumiem, skaidrot Latvijas vēsturi ārzemēs.

   

 

Latvijas Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs: 

Inesis Feldmanis - Dr.habil.hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors.

 

Latvijas Vēsturnieku komisijas locekļi:

Ilgvars Butulis - Dr.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors

Aivars Stranga - Dr.habil.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas un Austrumeiropas vēstures katedras vadītājs, Latvijas zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis, profesors

Ēriks Jēkabsons - Dr.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors

Valters Nollendorfs - Ph.D., Latvijas Okupācijas muzeja ārlietu direktors, profesors emeritus, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis

Daina Bleiere - Dr.hist., Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docente, LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece

Marģers Vestermanis - Latvijas Zinātņu akadēmijas Dr.hist.h.c, Muzeja „Ebreji Latvijā” kurators

Kārlis Kangeris - Dr.hist., Latvijas Vēstures institūta pētnieks

Antonijs Zunda - profesors, Dr.habil.hist.

Uldis Neiburgs – Dr. hist., Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieks

Aleksandrs Ivanovs – Dr.hist., Daugavpils Universitātes profesors
Valters Ščerbinskis – Dr.hist., Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes docents


Latvijas Vēsturnieku komisijas ārzemju locekļi:

Ervīns Oberlenders, profesors Dr. (Vācija), Georgs D.Švābs, profesors Dr. (ASV), Stīvens Springfilds, biedrības „Latvijas izdzīvojušie ebreji” prezidents (ASV), Aleksandrs Rupasovs, Krievijas Zinātņu akadēmijas Pēterburgas nodaļas Vēstures institūta vadošais pētnieks Ph.D. un Arons Šneijers, Institūta „Yad Vashem” vadošais pētnieks Dr. (Izraēla).   

 

Latvijas - Krievijas kopējā vēsturnieku komisija 

 

Latvijas vēsturnieku I kongresa Noslēguma dokuments

 

Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti

 

Vēsturnieku komisijas nolikums