Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Darbinieku personas datu apstrādes noteikumi

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Iekšējo noteikumu (turpmāk – noteikumi) mērķis ir noteikt kārtību, kādā Valsts prezidenta kanceleja (turpmāk – Kanceleja) vāc, izmanto, uzglabā un kopīgo darbinieku personas datus.
 2. Apstrādājot personas datus, Kanceleja ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par personas datu aizsardzību, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus.
 3. Noteikumi attiecas uz visiem Kancelejas nodarbinātajiem.
 4. Noteikumi ir attiecināmi uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek sniegti personas dati un kādās Kancelejas informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 5. Noteikumos lietoti šādi termini:
  1. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
  2. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz Datu subjektu;
  3. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;
  4. Trešās valstis – valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;
  5. Regula – Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 1. Personas datu apstrādes pārzinis, pamats un mērķi
 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Valsts prezidenta kanceleja.
 2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos – datuaizsardziba[at]president.lv vai Pils laukums 3, Rīga, LV-1900, ar norādi “Personas datu aizsardzības speciālistam”.
 3. Nodarbināto personas datu kategorijas, kuras Kanceleja saņem, nodod un apstrādā:
  1. identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods, dzimšanas datums, pases dati, fotogrāfija;
  2. kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, tālruņa numurs;
  3. profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, dati par iepriekšējo darba devēju, profesija, darba pieredze, izglītība, profesionālie sertifikāti;
  4. finanšu dati, piemēram, mēnešalga;
  5. informācija par ģimeni, piemēram, apgādājamās personas;
  6. īpašas kategorijas dati, piemēram, obligātās veselības pārbaužu dati, bērna invaliditātes dati;
  7. Kancelejas telpās un apkārtnē veiktās videonovērošanas rezultātā iegūtie dati (Pārzinis ir Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Ezermalas iela 8, LV-1014);
  8. Fiziskās piekļuves sistēmas dati (Pārzinis ir Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija, Ezermalas iela 8, LV-1014);
  9. Foto un video dati no Kancelejas organizētiem pasākumiem, kurus apmeklē datu subjekts;
  10. Informācija par informācijas sistēmu lietotāju, piemēram, sīkdatnes, IP adrese, sistēmas lietotāja apmeklētās interneta vietnes, izmantotās aplikācijas.
 4. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums:
  1. piekrišana (Regulas 6.panta 1.daļas a punkts un 9.panta 2.daļas a punkts);
  2. līguma izpilde (Regulas 6.panta 1.daļas b punkts);
  3. juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta 1.daļas c punkts);
  4. leģitīma interese (Regulas 6.panta 1.daļas f punkts);
  5. profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos  (Regulas 9.panta  2.daļas h punkts).

 

 1. Personas datu saņēmēji
 1. Personas datu saņēmēju kategorijas:
  1. pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki;
  2. apstrādātāji;
  3. datu subjekts;
  4. valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
 2. Kanceleja neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
  2. saskaņā ar fiziskas personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

 1. Personas datu glabāšanas ilgums un aizsardzība
 1. Kanceleja glabā un apstrādā datus, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:
  1. ir spēkā starp Kanceleju un Datu subjektu noslēgts līgums;
  2. Kanceleja vai Datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai uzturēt prasību tiesā);
  3. Kancelejai ir juridisks pienākums glabāt Personas datus;
  4. ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Kanceleja rūpējas par personas datu privātumu un aizsardzību, ievēro fizisku personu tiesības uz Personas datu Apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, izmantojot saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 3. Kanceleja Personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Kanceleja veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji veic Personas datu apstrādi saskaņā ar Kancelejas norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
 4. Kanceleja pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas tās vārdā un uzdevumā apstrādā personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Kancelejas deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
 5. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).
 6. Kanceleja neizmanto personas datus automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 

 1. Datu subjekta tiesības
 1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Kancelejā.
 2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Kancelejai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Kanceleja veic, pamatojoties uz Kancelejas likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādei atsaukšanu.
 3. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:
  1. rakstveida formā klātienē, darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst. 17.00, Pils laukumā 3, Rīgā, LV-1900;
  2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi datuaizsardziba[at]president.lv.

 

 1. Noslēguma jautājums
 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Kancelejas 2001.gada 7.decembra iekšējos noteikumus Nr.0209 “Fizisko personu datu apstrādes sistēmas aizsardzības noteikumi Latvijas Valsts prezidenta kancelejas Personāllietu uzskaites sistēmā”.