2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums, kas nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Latvijas Valsts prezidenta kancelejā:

Ieva Zuntmane, personāla vadītāja (tālr.: 67092117, e-pasts: trauksme@president.lv). Pie iestādes kontaktpersonas var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

  1. Ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv;
  2. Vai arī aizpildot veidlapu.

Iesniedzot elektroniski, nosūtot uz e-pastu trauksme@president.lv, trauksmes celšanas ziņojumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Papīra formā trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt klātienē vai nosūtot pa pastu uz adresi: Pils laukums 3, Rīga, LV–1900.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.