Lai sasniegtu prezidentūras laikā izvirzītos mērķus vai aktualizētu kādu jautājumu, Valsts prezidents var dibināt komisijas un padomes, aicinot tajās darboties konkrētās jomas ekspertus. Atsevišķu komisiju un padomju pastāvēšana ir noteikta likumos.

Par bijušo Valsts prezidentu izveidotajām komisijām un padomēm informācija pieejama tīmekļvietnes sadaļā ​“Prezidenta institūcija” – “Bijušie Valsts prezidenti”, skatot attiecīgo Valsts prezidentu.