Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2021. gada 20. aprīlī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par:

1. Iecelt par Atzinības krusta lielvirsnieku:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts sekretāru
Andri Pelšu

Finanšu konsultantu, makroekonomikas speciālistu, valsts darbinieku, bijušo Latvijas Republikas Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāju
Jāni Plato

Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Amerikas Savienotajās Valstīs
Māri Selgu

Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Dānijas Karalistē
Aldu Vanagu

Ilggadējo valsts darbinieci, bijušo Valsts kancelejas direktori
Guntu Veismani

2. Iecelt par Atzinības krusta komandieri:

Valsts kultūrkapitāla fonda direktora vietnieci
Lindu Karlinu

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieci
Pārslu Rigondu Krieviņu

Politologu un drošības politikas ekspertu, bijušo Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktoru un pētnieku
Andi Kudoru

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA “Verems” valdes priekšsēdētāju
Zinaīdu Lovniku

Rēzeknes 6. vidusskolas direktori
Raisu Meieri

Bijušo ilggadējo Juglas vidusskolas direktori
Aiju Melli

Latvijas Republikas goda konsulu Jordānijas Hāšimītu Karalistē
Hālidu Halīlu Mikdādī (Khaled Khalil Miqdadi)

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” 80. karantīnas nodaļas virsārstu, internistu, Rīgas Stradiņa universitātes lektoru
Kārli Rāceni

Baltinavas vidusskolas direktoru
Imantu Slišānu

Latvijas Ārpolitikas institūta direktoru un pētnieku, Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes dekānu, profesoru
Dr. sc. pol. Andri Sprūdu

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes dekāni, Rusistikas un slāvistikas katedras profesori
Dr. philol. Elīnu Vasiļjevu

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vadošo pētnieci, Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāju, Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā institūta Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāju, profesori
Dr. paed. Alīdu Zigmundi

3. Iecelt par Atzinības krusta virsnieku:

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci izglītības un kultūras jautājumos
Dr. sc. admin. Ināru Dunduri

AS “Latvijas valsts meži” Īles iecirkņa mežkopi, Īles nacionālo partizānu atjaunotā bunkura un piemiņas vietas izveidotāju
Gundaru Freimani

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas skolotāju, audēju, tekstilmākslinieci
Ivetu Gabrāni

Pianisti un koncertmeistari, Latvijas Nacionālās operas solistu koncertmeistari
Lailu Holbergu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās enciklopēdijas redakcijas redaktori
Astrīdu Iltneri

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktoru
Ilmāru Kamarūtu

Ilggadējo baleta mākslinieci un baleta pedagoģi, Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas baleta skolas baleta un dejas pedagoģi
Zani Lieldidžu-Kolbinu

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāju un vadošo pētnieci, profesori, psiholoģi, supervizori
Dr. psych. Kristīni Mārtinsoni

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Finanšu politikas departamenta direktori
Judīti Meļķi

Ilggadējo Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektora palīdzi, sporta pedagoģi
Mudīti Rimbenieci

Bijušo ilggadējo Saldus novada skolu ģeogrāfijas skolotāju un ģeogrāfijas mācību grāmatu autoru
Andri Rudovicu

Bijušo ilggadējo Mazsalacas vidusskolas vēstures un ekonomikas skolotāju, Vidzemes Augstskolas vieslektoru
Mihailu Siņicinu

Pianistu un koncertmeistaru, operas solistu repetitoru
Māri Skuju

Sabiedrisko un kultūras darbinieci, muzeja “Žaņa Lipkes memoriāls” direktori
Lolitu Tomsoni

Farmācijas muzeja direktori
Intu Vegneri

4. Iecelt par Atzinības krusta kavalieri:

Pašvaldību darbinieci, ilggadējo Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta pārvaldes vadītāju
Ainu Ķīsi

Ilggadējo Bulduru Dārzkopības vidusskolas profesionālās izglītības pedagoģi, floristikas amata meistari
Inetu Ozoliņu-Skrūzmani

Priekules novada Virgas pagasta sabiedrisko un kultūras darbinieci, novadpētnieci
Ingu Raškovu

Ilggadējo Latvijas gāzes nozares darbinieku
Hermani Reinholdu

Ilggadējo Lubānas novada Indrānu pagasta pašvaldības, sabiedrisko un kultūras darbinieku, amatnieku
Vilni Strautiņu

Ilggadējo Rugāju novada mūzikas skolotāju un kordiriģentu
Pēteri Sudarovu

Ilggadējo Liepājas skolu skolotāju
Ligitu Ziemeli