Ordeņu kapituls pārzina valsts apbalvojumu lietas. Ordeņu kapituls izskata iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu ar valsts apbalvojumiem un citus ar valsts apbalvojumiem saistītus jautājumus. Ordeņu kapituls pieņem lēmumu par personas apbalvošanu ar valsts apbalvojumu un lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu. Ordeņu kapitula pieņemtos lēmumus paraksta Valsts prezidents.

Ordeņu kapitula lēmumu par personas apbalvošanu ar valsts apbalvojumu, kā arī lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu publicē laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Ordeņu kapitula sēdes

Ordeņu kapitula sēdes sasauc kapitula kanclers. Ordeņu kapitula sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās Valsts prezidents vai kapitula kanclers un vismaz četri kapitula locekļi. Sēdēs var būt klāt arī Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents.

Ordeņu kapitula sēdi vada kapitula kanclers. Ordeņu kapitula lēmums ir pieņemts, ja vairākums no klātesošajiem balsstiesīgajiem balsojuši par. Balsstiesīgi Ordeņu kapitula sēdēs ir Valsts prezidents, Ordeņu kapitula kanclers un kapitula locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Valsts prezidenta balss.

Ja Valsts prezidenta prombūtnē balsojot balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Ordeņu kapitula kanclera balss. Balsošana ir atklāta, izņemot gadījumu, kad kāds no klātesošajiem pieprasa aizklātu balsošanu.

Ordeņu kapitula sēdes ir slēgtas, un tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams.

Valsts apbalvojuma atņemšana

Ordeņu kapituls pieņem lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu, ja persona:

  1. ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tīšā noziedzīgā nodarījumā;
  2. ir izdarījusi apkaunojošu nodarījumu, kas nebija zināms Ordeņu kapitulam apbalvojuma piešķiršanas laikā un kas nav savienojams ar apbalvotas personas statusu;
  3. atteikusies no valsts apbalvojuma pēc tā pasniegšanas un atdevusi to kopā ar dokumentiem Ordeņu kapitulam;
  4. pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniegusi Ordeņu kapitulam rakstveida iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā apbalvojuma.

1. un 2. punktā minētajos gadījumos ordeņa vai goda zīmes, kā arī ar to saistīto dokumentu, miniatūrzīmes vai miniatūrās goda zīmes atsavināšanu veic Valsts policija.

Ordeņu kapitula darbības nodrošināšana

Ordeņu kapituls ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no citām juridiskajām personām bezmaksas informāciju par apbalvošanai ieteiktajām personām.

Ordeņu kapitula darbību nodrošina un tā lietvedību kārto Valsts prezidenta kanceleja. Par valsts apbalvojumu – ordeņu un goda zīmju, diplomu, apliecību, statūtu – izgatavošanu, noformēšanu, glabāšanu, kā arī valsts apbalvojumu svinīgās pasniegšanas ceremonijas organizēšanu atbild Valsts prezidenta kanceleja.

Ordeņu kapituls, ja tas nepieciešams jautājuma izlemšanai, pieaicina konsultantus.

Ordeņu kapitula sastāvs

Ordeņu kapitula sastāvā darbojas dažādu nozaru speciālisti un profesiju pārstāvji, nesaņemot atalgojumu.

Ordeņu kapitula sastāvā ir Ordeņu kapitula kanclers, kurš apbalvots ar vismaz vienu no augstākajiem valsts apbalvojumiem, un seši Ordeņu kapitula locekļi: divi no apbalvotajiem ar Triju Zvaigžņu ordeni, divi no apbalvotajiem ar Viestura ordeni un divi no apbalvotajiem ar Atzinības krustu.
 
Ordeņu kapitula kancleru un locekļus ieceļ Valsts prezidents uz savu pilnvaru laiku. Ordeņu kapitula kancleru un locekļus no viņu pienākumiem pirms šī likuma 42. pantā noteiktā termiņa var atbrīvot Valsts prezidents pēc savas ierosmes vai pēc attiecīgā kapitula locekļa personiska lūguma.

26.09.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Ordeņu kapitula pirmā sēde

Ordeņu kapitula kanclers:

Raimonds Graube – Viestura ordeņa lielkrusta komandieris, ģenerālleitnants (atv.), valsts aizsardzības un patriotisma fonda “Namejs” valdes priekšsēdētājs. 

Ordeņu kapitula locekļi:

Normunds Bergs – Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, uzņēmuma “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs,

Gunda Vaivode – Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere, Latvijas Radio 3 “Klasika” direktore, muzikoloģe,

Jānis Kažociņš – Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieks, Viestura ordeņa lielkrusta komandieris, Atzinības krusta lielkrusta komandieris, brigādes ģenerālis (atv.),

Jānis Sārts – Viestura ordeņa komandieris, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors,

Dina Gailīte – Atzinības krusta virsniece, žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore,

Inga Skujiņa – Atzinības krusta virsniece, Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Dānijas Karalistē.