Iesniegumu izskatīšanas kārtība

Iesniegumi Valsts prezidenta kancelejā tiek pieņemti un izskatīti atbilstoši Iesniegumu likumam, Valsts valodas likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī labas pārvaldības principiem.

Iesniegumu Valsts prezidenta kancelejai var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu uz adresi Pils laukums 3, Rīga, LV–1900;
  • nosūtot e-pastā info@president.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  • nosūtot uz oficiālo elektronisko adresi;
  • iesnieguma iesniegšana klātienē var tikt ierobežota.

Iesnieguma noformēšana

Saskaņā ar Iesniegumu likumu:

  • iesniegumā jānorāda tā iesniedzēja vārds, uzvārds un pasta adrese, uz kuru nosūtīt atbildi;
  • iesniegumam jābūt parakstītam. Elektroniskam iesniegumam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.

Iesniedzējs pēc savas izvēles var sniegt arī citas ziņas, kas palīdz sazināties ar viņu.

Ja iesniedzējs vēlas saņemt atbildi elektroniski, tad iesniegumā obligāti jānorāda e-pasta adrese, uz kuru sūtīt atbildi.

Saskaņā ar Valsts valodas likumu iesniegumam jābūt sastādītam valsts valodā.

Informācijai

Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas kompetencē nav sniegt juridiskās konsultācijas un sociālo palīdzību vai sniegt atbalstu citu līdzīgu individuāla rakstura jautājumu risināšanā. Valsts prezidents un Valsts prezidenta kanceleja nav arī tiesīga izskatīt sūdzības par valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestāžu vai to amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem.

Valsts prezidenta kanceleja aicina iedzīvotājus, pirms vērsties pie Valsts prezidenta, pārliecināties, vai jautājuma risinājumu nav iespējams rast pašvaldībā, nozares ministrijā, Tiesībsarga birojā vai citā iestādē vai organizācijā, kuras kompetencē ir konkrētais jautājums.