Komisijas darbības jomas

Ar 2005. gada 30. decembri spēkā stājās Ģerboņu likums, kura 10. pants nosaka Valsts heraldikas komisijas darbību:

  • Valsts heraldikas komisija ir Valsts prezidenta izveidota koleģiāla institūcija, kurai nav juridiskās personas statusa;
  • Valsts heraldikas komisija veido un uztur informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem un nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, apzina un veido ģerboņu sistēmu un veic izpēti.

Šajā likumā noteikta kārtība, kā apstiprināmi un reģistrējami ģerboņi (pašvaldību, institūciju, dzimtu), kāda ir atribūtikas ar valsts ģerboni izvērtēšanas, kā arī valsts ģerboņa un atribūtikas ar valsts ģerboni lietošanas sistēma.

Komisijas kompetenci heraldikas jomā nosaka:

Komisijas kompetenci saistībā ar valsts karogu nosaka:

Komisijas kompetenci valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju apbalvojumu jomā nosaka “Valsts apbalvojumu likums”.

Komisijas sastāvs

Valsts heraldikas komisijā darbojas ar heraldiku, mākslu un jurisprudenci saistīti nozaru eksperti.

Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs:

Laimonis Šēnbergs – lietišķās grafikas mākslinieks

Valsts heraldikas komisijas locekļi:

Dr. hist. Kristīne Ducmane – vēsturniece, pētniece Latvijas Nacionālais vēstures muzeja Numismātikas nodaļā
Mg. iur. Edgars Pastars – konstitucionālo tiesību jurists
Mg. art.​​​​​​​ Maija Rozenfelde – dizaingrafiķe, funkcionālā Dizaina katedras vadītāja, Latvijas Mākslas Akadēmija
Mg. hist.​​​​​​​ Ilona Jekele – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vecākā eksperte
Mg. art.​​​​​​​ Ramona Umblija – mākslas vēsturniece
Dr. hist.​​​​​​​ Armands Vijups – vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras asociētais profesors
Dr. art. h. c. Valdis Villerušs – mākslinieks grafiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors
Dr. hist. Andris Levāns – Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors