Par pieteikumu iesniegšanas kārtību, pašvaldību ģerboņu apstiprināšanu un reģistrēšanu

1. Novada dome/pagasta pārvalde nosūta vēstuli Kultūras ministrijai ar lūgumu apstiprināt un reģistrēt konkrētā novada vai pagasta ģerboni (norādot kontaktpersonu).

2. Paralēli, pamatojoties gan uz Latvijas vēsturiskajām heraldikas izveides tradīcijām, gan Komisijas izstrādātajiem priekšlikumiem novadu ģerboņiem, novada dome vai pagasta pārvalde sagatavo ģerboņa koncepciju. Tās var būt vizuālas skices vai idejas par ģerbonī iecerētiem vizuāliem simboliem.

3. Novada domes priekšsēdētājs vai pagasta pārvaldes vadītājs ierodas uz Valsts Heraldikas komisijas sēdi, lai vienotos par ģerboņa heraldisko izstrādi.

4. Novada dome vai pagasta pārvalde vienojas ar mākslinieku par ģerboņa izstrādi. Mākslinieks, atbilstoši heraldikas principiem, izstrādā ģerboņa attēlu;

5. Mākslinieks ar domes pārstāvi (vai dokumentālu apliecinājumu) ierodas uz Komisijas sēdi konkrētā attēla apstiprināšanai un pēc tam sagatavo attēlu komplektu (2 mapes, kurās ietilpst ģerboņa heraldiskais apraksts /to sagatavo Komisija/ ar atbilstošo amatpersonu parakstiem, ģerboņa attēls /oriģināls/ krāsās, ģerboņa attēls kontūrzīmējumā, samazinātais ģerboņa attēls + zibatmiņa ar visiem iepriekšminētajiem ģerboņa attēliem vektora formātā). Valsts heraldikas komisija sniedz atzinumu Kultūras ministrijai par konkrētā ģerboņa reģistrēšanu.

6.  Ģerboņu reģistru un ar to saistītās funkcijas veic Kultūras ministrija (Nodaļas vadītāja Kristīne Liepiņa, tālrunis 67330246)

Par pieteikumu iesniegšanas kārtību, juridiskas personas vai dzimtas ģerboņa apstiprināšanu un reģistrēšanu

1. Juridiska vai fiziska persona nosūta vēstuli Kultūras ministrijai ar lūgumu apstiprināt un reģistrēt konkrēto ģerboni (norādot kontaktpersonu).

2. Kontaktpersona vai deleģēta persona ierodas uz Komisijas sēdi ar mākslinieku (un/vai ģerboņa attēla skici), kurā vienojas par konkrēta ģerboņa attēla izveidi.

3. Juridiska vai fiziska persona vienojas ar mākslinieku par ģerboņa izstrādi. Mākslinieks sadarbībā ar ģerboņa pasūtītāju, atbilstoši heraldikas principiem, izstrādā ģerboņa attēlu.

4. Ģerboņa pasūtītājs kopā ar mākslinieku ierodas uz Komisijas sēdi konkrētā attēla apstiprināšanai un pēc tam sagatavo attēlu komplektu (2 mapes, kurās ietilpst ģerboņa heraldiskais apraksts /to sagatavo Valsts heraldikas komisija/ ar atbilstošo amatpersonu parakstiem, ģerboņa attēls /oriģināls/ krāsās, ģerboņa attēls kontūrzīmējumā, samazinātais ģerboņa attēls + zibatmiņa ar visiem iepriekšminētajiem ģerboņa attēliem vektora formātā), Komisija sniedz atzinumu  Kultūras ministrijai par konkrētā ģerboņa reģistrēšanu.

5. Ģerboņu reģistru un ar to saistītās funkcijas veic Kultūras ministrija (Nodaļas vadītāja Kristīne Liepiņa, tālrunis 67330246)

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar ģerboņu (pašvaldības, juridiskas personas vai privātpersonas) izveidi un iesniegšanas kārtību, lūdzam sazināties telefoniski vai rakstiski ar Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietnieci Ramonu Umbliju:

Tālr. +371 67092161
Mob. tālr. +371 28316882
E-pasts: ramona.umblija@president.lv

Par pieteikumu iesniegšanas kārtību valsts, pašvaldību vai sabiedrisku organizāciju apbalvojumu apstiprināšanai un reģistrēšanai

“Valsts apbalvojumu likuma” 8. pants nosaka:

(1) Ordeņu un to goda zīmju, miniatūrzīmju, miniatūro goda zīmju, lenšu, diplomu un apliecību zīmējumus, ordeņu statūtu zīmējumus, ordeņu un to goda zīmju zīmogu zīmējumus izvērtē Valsts heraldikas komisija un apstiprina tās priekšsēdētājs.

(2) Valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju dibināto apbalvojumu zīmējumus izvērtē un apstiprina Valsts heraldikas komisija.

Saistībā ar minēto likumu izdoti MK noteikumi Nr. 928.

1. Atbilstoši augstāk minētajai likumdošanai institūcija nosūta vēstuli Valsts heraldikas komisijai ar lūgumu izskatīt un apstiprināt apbalvojumu/s un apbalvojumu Nolikuma projektu (pielikumā – apbalvojumu skices un Nolikuma projekts).

2. Kontaktpersona vai deleģētā persona kopā ar apbalvojumu māksliniecisko skiču autoru ierodas uz Komisijas sēdi, kurā tiek vērtēta apbalvojuma mākslinieciskā (grafiskā dizaina un/vai objekta dizaina) kvalitāte un iecerētais tehniskais izpildījums  (materiāli, mērogs, tehnoloģija u. c. parametri.

3. Atbilstoši likumdošanai  institūcija 10 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma par apbalvojuma dibināšanu pieņemšanas un apbalvojuma nolikuma apstiprināšanas minēto lēmumu un nolikumu iesniedz Kultūras ministrijā.

Institūciju dibinātos apbalvojumus Kultūras ministrija reģistrē Apbalvojumu reģistrā.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar apbalvojumu izveidi un iesniegšanas kārtību, lūdzam sazināties telefoniski vai rakstiski Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietnieci Ramonu Umbliju:

Tālr. +371 67092161
Mob. teālr +371 28316882
E-pasts: ramona.umblija@president.lv