Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 2023. gada 4. oktobrī izveidojis Valsts konkurētspējas komisiju* (turpmāk – Komisija). Tās mērķis ir sniegt atbalstu Valsts prezidentam Latvijas Republikas Satversmē noteikto funkciju īstenošanā un izstrādāt priekšlikumus valsts konkurētspējas** stiprināšanai izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības jomās.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs par Komisijas uzdevumiem: 

Lai Latvija būtu labklājīga, stipra un moderna sabiedrība, ir nepieciešams būtiski kāpināt mūsu valsts ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas tempus. Latvijas konkurētspējas jautājumu saredzu kā daļu no mūsu drošības stratēģijas. Jo ciešāk integrēti būsim globālajos tirgos, jo drošāka būs mūsu valsts. Šobrīd mijiedarbībā starp izglītību, zinātni un uzņēmējdarbību pastāv šķēršļi, kas kavē inovāciju attīstību. Saskatu, ka viens no komisijas galvenajiem uzdevumiem būs izstrādāt konkrētus priekšlikumus un labās prakses ieteikumus par, piemēram, dažādu administratīvo un birokrātisko šķēršļu mazināšanu, lai stiprinātu Latvijas konkurētspēju.

 

Atbilstoši konkurētspējas un inovāciju rādītājiem Latvijas sniegums pašlaik atpaliek no Eiropas Savienības (ES) vidējiem rādītājiem:

 1. Latvijas novērtējums ES konkurētspējas indeksā – 88,6 (ES vidējais indekss – 100);
 2. Latvijas novērtējums ES inovāciju indeksā – 56,97 (ES vidējais indekss – 108,47);
 3. Latvijas labklājības līmenis procentuāli no ES vidējā – 74 (ES vidējais rādītājs – 100).

Valsts prezidenta veidotā Komisija apvieno ekspertus izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības jomās. Tā darbojas kā Valsts prezidenta institūcijas stratēģiskā domnīca, datos un analīzē balstītu secinājumu un rīcības modeļu veidotājs, lai sasniegtu definēto mērķi un veicinātu Latvijas novērtējuma uzlabojumu inovāciju un konkurētspējas rādītājos.

Komisija var veikt savus pētījumus vai izmantot citu atzītu institūciju viedokļus. Darba vajadzībām Komisija var pieaicināt arī citus ekspertus ar padomdevēja tiesībām, ja tas nepieciešams Komisijas priekšlikumu sagatavošanai vai pētījumu veikšanai. Komisija darbā ņem vērā sadarbību ar Latvijas starptautiskajiem partneriem, t.sk. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO), Pasaules Banku, Eiropas Komisiju, CERN un Baltijas Asambleju.

Komisijas darba uzdevumi:

 1. Sagatavot analīzi par aktuālajiem izglītības, zinātnes un tautsaimniecības procesiem un tendencēm, identificējot potenciālās pilnveides iespējas;
 2. Piedāvāt rekomendācijas un alternatīvās izvēles lēmumu pieņemšanai konkurētspējas veicināšanai;
 3. Izstrādāt zinātnē un analītiskajā pieejā balstītus priekšlikumus par nepieciešamajiem tiesību aktiem vai attīstības plānošanas dokumentiem, lai novērstu identificētos trūkumus vai administratīvos šķēršļus un veicinātu konkurētspēju;
 4. Iesniegt Komisijas analīzi un priekšlikumus ziņojuma formā vismaz reizi sešos mēnešos Valsts prezidentam izvērtēšanai un iespējamai tālākai virzībai;
 5. Veicināt diskusiju par attīstības scenārijiem, kā arī motivēt aktīvu sabiedrības iesaisti diskusijās;
 6. Attīstīt sadarbību ar citiem ekspertiem un zinātniekiem starptautiskā līmenī.

Komisijas sastāvs

Komisijas sastāvu apstiprina Valsts prezidents. Tas var tikt mainīts vai papildināts.

04.10.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība Valsts konkurētspējas komisijas sēdē

Komisijas priekšsēdētājs: Dr. rer. pol. Arnis Sauka, Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors, Vidzemes Augstskolas padomes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: 

 • Ph. D. Daunis Auers, Latvijas Universistātes Sociālo zinātņu fakultātes profesors, doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes” direktors, 
 • Kristīne Bērziņa, German Marshall Fund North direktore;
 • Dr. h. c. Uldis Biķis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs;
 • Liene Briede, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inovāciju prorektore, Eiropas Inovāciju padomes locekle;
 • Dr. phys. Guntars Kitenbergs, Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks un Fizikas nodaļas vadītājs;
 • Sanita Mertena, Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore;
 • Dr. chem. Elīna Pajuste, Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta Cietvielu radiācijas ķīmijas laboratorijas vadošā pētniece;
 • Dr. biol. Vita Rovīte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā vadošā pētniece un Latvijas Nacionālās Biobankas – Valsts iedzīvotāju genoma - datubāzes vadītāja;
 • Dr. sc. ing. Andris Šutka, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūta direktors;
 • Agnese Veckalne, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja, jaunuzņēmuma SIA “Longenesis” operacionālā vadītāja;
 • Arkādijs Zvaigne, Hārvarda universitātes doktorants, RTU Rīgas Biznesa skolas pētniecības direktors.

* Atbilstoši likuma “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu 7.1 pantam.

**Komisijas ietvaros konkurētspēja tiek skatīta kā Latvijas izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības priekšrocības globālās konkurences apstākļos.