Latvijas Valsts prezidenta kancelejas juridiskais statuss un struktūra

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja (turpmāk – Valsts prezidenta kanceleja) ir Valsts prezidenta atbalsta iestāde, un tā darbojas tiešā Valsts prezidenta pakļautībā. 

Valsts prezidenta kanceleja ir patstāvīga institūcija, tai ir zīmogs ar Latvijas Republikas lielā valsts ģerboņa attēlu un pilnu nosaukumu.

Valsts prezidenta kancelejas uzdevums ir nodrošināt Latvijas Republikas Satversmē un normatīvajos aktos nostiprināto Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi.

Valsts prezidenta kanceleja savā darbībā ievēro Satversmi un citus normatīvos aktus, Valsts prezidenta dotos norādījumus un darba uzdevumus, Valsts prezidenta kancelejas nolikumu, Valsts prezidenta kancelejas vadītāja un Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietnieka rīkojumus, kā arī Valsts prezidenta kancelejas iekšējos normatīvos aktus.

Valsts prezidenta kanceleju vada Valsts prezidenta iecelts Kancelejas vadītājs. Kancelejas vadītāja prombūtnes laikā Kancelejas vadītāja pienākumus izpilda Kancelejas vadītāja vietnieks vai cita ar Kancelejas vadītāja rīkojumu noteikta amatpersona. 

Valsts prezidenta kancelejas sastāvā ir Valsts prezidenta kancelejas vadītājs, Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks, Valsts prezidenta padomnieki, kā arī  šādas struktūrvienības un darbinieki:

 1. Sekretariāts;
 2. Valsts prezidenta protokols;
 3. Preses dienests; 
 4. Juridiskā nodaļa; 
 5. Apžēlošanas dienests;
 6. Ordeņu kapitula sekretārs;
 7. Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos;
 8. Funkciju nodrošinājuma nodaļa;
 9. Administratīvā nodrošinājuma nodaļa;
 10. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa.

Valsts prezidenta kanceleja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina arī Nacionālās drošības padomes, Militārās padomes, Valsts heraldikas komisijas un Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo un pētniecisko komisiju un darba grupu darbību. 

Valsts prezidenta kancelejas darbības mērķis un uzdevumi

Valsts prezidenta kancelejas uzdevums ir nodrošināt Latvijas Republikas Satversmē un normatīvajos aktos nostiprināto Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi:

 1. ārpolitikas jomā – reprezentējot valsti starptautiski un pieņemot diplomātiskos pārstāvjus, sadarbībā ar Saeimu, Ministru kabinetu un Ārlietu ministriju plānot un organizēt ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta, sagatavot ārvalstu vēstnieku akreditācijas, nodrošināt Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un nodrošināt citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu;
 2. likumdošanas jomā – sagatavot Saeimā pieņemto un Valsts prezidenta kancelejā saņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sagatavot un iesniegt Valsts prezidentam nepieciešamo informāciju attiecībā uz likumu otrreizējas caurlūkošanas lūgumiem, kā arī nodrošināt likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu priekšlikumu izstrādi un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā; 
 3. valsts drošības un militārajā jomā – nodrošināt Nacionālās drošības padomes, tās sekretariāta un Valsts prezidenta militārās padomes darbību, pārzināt un koordinēt Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta militārās padomes lietvedības dokumentu apriti, kā arī sadarbību ar Valsts drošības institūcijām un Nacionālo Bruņoto spēku struktūrvienībām;
 4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
 5. nodrošināt Ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt Valsts apbalvojumu izgatavošanu, kontrolēt to izgatavošanas procesu un glabāt nepiešķirtos valsts apbalvojumus un tos valsts apbalvojumus, kuri dažādu iemeslu dēļ nav pasniegti, pēc pasniegšanas saņemti atpakaļ, personām atņemti, no kuru glabāšanas atteikušies pēc nāves apbalvotā tuvākie piederīgie, par kuru glabāšanu tuvākie piederīgie nevar vienoties vai ar kuriem apbalvotajiem nav tuvāko piederīgo; 
 6. pārzināt Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju un darba grupu lietvedību;
 7. plānot un organizēt Valsts prezidenta darba kārtību un ar to saistītos pasākumus;
 8. garantēt noteiktās procesuālās kārtības ievērošanu, realizējot Satversmē nostiprinātās Valsts prezidenta tiesības un pienākumus;
 9. nodrošināt Valsts prezidentu ar savlaicīgu un vispusīgu informāciju par aktuāliem iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumiem;
 10. atbilstoši Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm sastādīt un pārvaldīt Valsts prezidenta kancelejas budžetu, kā arī nodrošināt tā lietderīgu izmantošanu;
 11. informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, pieņemtajiem lēmumiem un paziņojumiem;
 12. pārzināt Valsts prezidenta lietvedību un nodrošināt dokumentu un citu materiālu arhivēšanu;
 13. kārtot sevišķo lietvedību;
 14. nodrošināt slepenības režīma ievērošanu;
 15. nodrošināt valsts un diplomātiskā protokola normu ievērošanu Valsts prezidenta, viņa dzīvesbiedres un Kancelejas darba kārtības pasākumos,
 16. realizēt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas personu, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu, darbības nodrošināšanā. 

Valsts prezidenta kancelejas 2013.gada budžeta asignējumi

Saskaņa ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai no valsts budžeta 2014.gadā bija piešķirti EUR 3’098’961.

Valsts prezidenta kancelejas budžeta līdzekļi tiek plānoti vienā budžeta programmā „Valsts prezidenta darbības nodrošināšana”, tādējādi nodrošinot gan Valsts prezidenta kancelejai, gan komisijām elastīgu finanšu plānošanu un apguvi.

Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai līdzekļi no citiem budžetiem nav piešķirti.

Nodrošinot Valsts prezidenta kancelejas darbību, 2014.gadā no piešķirtajiem pamatbudžeta līdzekļiem izlietoti EUR 2’990’405 jeb 96.50%, bet EUR 108’556 atmaksāti valsts budžetā kā slēgtie budžeta asignējumi. 

Paskaidrojumi par Valsts prezidenta kancelejas 2014.gada bilances posteņiem

Aktīvs (atlikumi uz 31.12.2014.)

1. Nemateriālie ieguldījumi – EUR 16’674, tajā skaitā:
1.1. Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības EUR 16’674

2. Pamatlīdzekļi – EUR 592’348, tajā skaitā:
2.1. Pārējie pamatlīdzekļi EUR 586’360
2.2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos EUR 5’988

3. Apgrozāmie līdzekļi – EUR 199’441, tajā skaitā:
3.1. Krājumi EUR 158’635
3.2. Debitori EUR 1’485
3.3. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem EUR 39’321

Pasīvs (atlikumi uz 31.12.2014.)

1. Budžeta izpildes rezultāti – EUR 690’784, tajā skaitā:
1.1. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts EUR 775’474
1.2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts EUR – 84’690

2. Īstermiņa saistības – EUR 117’679, tajā skaitā:
2.1. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem – EUR 8’123
2.2. Īstermiņa uzkrātās saistības – EUR 109’357
2.3. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi – EUR 199.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2014.gadā

Programmas, apakšprogrammas kods Nosaukums                                                   2014.gada plāns                  2014.gada izpilde              +/-                      %             
1 2 3 4 5 6
P0 Resursi izdevumu segšanai 3,098,961  2,990,405 108,556 96,5%
A700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3,098,961  2,990,405 108,556 96,5%
21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3,098,961  2,990,405 108,556 96,5%
B000 Izdevumi – kopā 3,098,961  2,990,405 108,556 96,5%
B100 Uzturēšanas izdevumi 3,056,796 2,948,347 108,449 96,45%
B110 Kārtējie izdevumi 2,959,521 2,851,072 108,449 96,34%
1000 Atlīdzība 1,407,549 1,374,949 32,600 97,68%
1100 Atalgojums 1,116,525 1,096,629 19,895 98,22%
2000 Preces un pakalpojumi 1,551,972 1,476,123 75,849 95,11%
B130 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 97,275 97,275 0

100%

3000 Subsīdijas un dotācijas 20,440 20,440 0 100%
6000 Sociālie pabalsti 76,835 76,835 0 100%
B200 Kapitālie izdevumi 42,165 42,057 108 99,74%
B210 Pamatkapitāla veidošana 42,165 42,057 108 99,74%
04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana        
P0 Resursi izdevumu segšanai 3,098,961 2,990,405 108,556 96,5%
A700 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3,098,961 2,990,405 108,556 96,5%
21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3,098,961 2,990,405 108,556 96,5%
B000 Izdevumi – kopā 3,098,961 2,990,405 108,556 96,5%
B100 Uzturēšanas izdevumi 3,056,796 2,948,347 108,449 96,45%
B110 Kārtējie izdevumi 2,959,521 2,851,072 108,449 96,34%
1000 Atlīdzība 1,407,549 1,374,949 32,600 97,68%
1100 Atalgojums 1,116,525 1,096,629 19,896 98,22%
2000 Preces un pakalpojumi 1,551,972 1,476,123 75,849 95,11%
B130 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 97,275 97,275 0 100%
3000 Subsīdijas un dotācijas 20,440 20,440 0 100%
6000 Sociālie pabalsti 76,835 76,835 0 100%
B200 Kapitālie izdevumi 42,165 42,057 108 99,74%
B210 Pamatkapitāla veidošana 42,165 42,057 108 99,74%