Publikācijas datums:
Paredzamā līgumcena
Līdz EUR 9999.99
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
info@president.lv

Aicinām Jūs piedalīties Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā tirgus izpētē – “Tīmekļa vietnes president.lv izvietošana datu centrā un uzturēšana”.

Pielikumā - pieteikuma veidlapa, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma forma (Izvietosana datu centra_pieteikums_tehn_spec_fin_pied_forma.docx).

Piedāvājumu iesniegšana: Lūdzam iesniegt piedāvājumus elektroniski līdz 2019. gada 23. oktobrim plkst. 17.00, sūtot uz e-pastu: info@president.lv

Iesniedzot piedāvājumu, pretendentiem jāiesniedz aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai tirgus izpētē, aizpildīta finanšu piedāvājuma forma.