Valsts prezidents 2010.gadā ir pievērsis būtisku uzmanību izglītības jomai – gan akcentējot vispārējās un profesionālās vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nozīmi, gan augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes un starptautiskās konkurētspējas aktuālos izaicinājumus, gan patriotiskās audzināšanas un Latvijas vēstures zināšanu nozīmi. Valsts prezidenta aktīvā un regulārā iesaiste ir sekmējusi vairāku būtisku jautājumu virzību. 

Valsts prezidenta lekciju cikls 

Pēc Valsts prezidenta ierosmes 2009.gadā,  Latvijas Universitātes 90.jubilejas gadā,  tika iedibināta jauna tradīcija  - lekciju cikls „Pasaules līderu lasījumi”. Valsts prezidenta lekciju cikla mērķis ir dot iespēju Latvijas studentiem, akadēmiskajiem, inteliģences, valsts un privāto institūciju un mediju pārstāvjiem noklausīties dažādu nozaru, pasaulē ievērojamu personību lekcijas, kas piedāvā plašu skatījumu par globāliem ekonomiskiem, politiskiem un sociāliem jautājumiem.

2010.gadā pēc Valda Zatlera uzaicinājuma lekcijas ir lasījušas trīs ievērojamas personības - filantrops un uzņēmējs, ASV prezidenta Finanšu izglītības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks Džons Braiants (John Hope Bryant), konsultants, rakstnieks un radošais uzņēmējs Džons Ņūbigins (John Newbigin) un BBC, Lielbritānijas valsts televīzijas, vadošais ziņu diktors Niks Gouvings (Nik Gowing).

Izglītība
Izglītība

Lekcijā Džons Braients iepazīstināja klausītājus ar domāšanas un vērtību pārmaiņām, pozitīvo līderību un izpratni par savu finanšu pārvaldīšanu un tās nozīmi ekonomiskās lejupslīdes laikā.

Džons Ņūbigins lekcijā „Radošā ekonomika un radošā pārvalde” stāstīja par šobrīd visā pasaulē aktuālo atziņu, ka nākotnē ilgtspējīga izaugsme un labklājība būs aizvien vairāk atkarīga no radošās ekonomikas, kas izvirza nepieciešamību pēc jaunām prasmēm un jauna veida uzņēmējdarbības.

Izglītība
Izglītība

Savukārt Niks Gouvings lekciju cikla ietvaros aktualizēja jautājumu par to, kā mūsdienu tehnoloģijas rada iespēju ikvienam kļūt par notikuma liecinieku, kļūstot par sava veida „jauno mediju” pārstāvi, tādā veidā radot jaunus izaicinājumus valsts un privātā sektora institūcijām, kas ne vienmēr spēj reaģēt uz attiecīgajiem notikumiem laicīgi un efektīvi.

Inovācijas izglītībai

Izglītības jomas aktualitātes un prioritārie jautājumus – gan par vispārējo un profesionālo izglītību, gan par augstākās izglītības sistēmas reformas izaicinājumiem – Valsts prezidents vairrākkārt pārrunāja arī tikšanās reizēs ar izglītības un zinātnes ministriem – Tatjanu Koķi un Rolandu Broku. Sarunās ar nozares ministriem un pašvaldību vadītājiem 2010.gada laikā liela uzmanība tika pievērsta arī izglītības iestāžu reformai un finansēšanas sistēmas jautājumiem.

Ņemot vērā Valsts prezidenta izvirzītos prioritāros uzdevumus, arī Valsts prezidenta stratēģiskās analīzes komisija 2010.gada laikā lielu vērību veltīja tieši izglītības jautājumiem – gan veicinot diskusijas, gan sagatavojot vairākus ziņojumus par izglītības jomas aktualitātēm, gan analizējot situāciju un paužot aktīvu viedokli par būtiskākajiem augstākās izglītības reformu izaicinājumiem. Darbs pie augstākās izglītības reform jautājumiem turpinās arī 2011.gadā.

Izglītība
Izglītība

Akcentējot izmaiņu nepieciešamību, gada pirmajā pusē Valsts prezidents aicināja izglītības jomas ekspertus uz apaļā galda diskusiju „Inovatīvas ierosmes izglītībai”, kurā tika diskutēts par inovāciju nepieciešamību skolās, par iespēju ar tās palīdzību individualizēt izglītību, ieinteresēt skolēnus par mācību saturu un atvieglot skolotāju darba ikdienu. Diskusijas ietvaros tika izskatīts Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes sagatavotais diskusiju ziņojums „Inovatīvas ierosmes izglītībai”. Tam drīzumā sekoja arī otrs diskusiju ziņojums - „Latvijas skolas pēc 2009.gada: pārmaiņas tikai sākas?”.

Gada nogalē, 2010.gada 15.decembrī, Valsts prezidents sveica aptuveni 490 skolotājus un izglītības nozares ekspertus konferencē „Konkurētspējīga izglītība: radošums, aktivitāte, līdzdalība”. Valsts prezidents, konferences atklāšanā uzrunājot skolotājus, uzsvēra, ka skolotāja profesija, kā daudzas citas, prasa visu dzīvi turpināt mācīties un pilnveidoties un atslēgas vārds šajā darbā ir radošums.

Latvijas vēsture kā atsevišķs mācību priekšmets 

Jau kopš 2008.gada Valsts prezidents ir uzsvēris, ka Latvijas vēsture ir jāpasniedz kā atsevišķs mācību priekšmets, tādējādi skolēnos veicinot pozitīvu attieksmi pret mūsu valsts pagātni un valsts vērtībām. 2009. un 2010.gadā tikšanās ar skolēniem reģionālo vizīšu un projekta „Iespējamās misijas” ietvaros apliecināja, ka Latvijas skolēnu zināšanas par Latvijas vēsturi ir vājas.

Izglītība
Izglītība

Tādēļ Valsts prezidents ierosināja Izglītības un zinātnes ministrijai veidot diskusijas un uzsākt metodikas izstrādi Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta iekļaušanu skolas mācību programmās. 2010.gadā tika sakārtota normatīvā bāze, līdz ar to, atsaucoties Valsts prezidenta iniciatīvai, no 2011./2012. mācību gada Latvijas izglītības iestādēs Latvijas vēsture tiks pasniegts kā atsevišķs mācību priekšmets.

Valsts prezidents tiekas ar skolēniem, studentiem, mācībspēkiem

Reģionālo vizīšu laikā Valsts prezidents regulāri tiekas ar mācībspēkiem, skolu vadītājiem un pilsētu un novadu izglītības vadības speciālistiem, apspriežot aktualitātes izglītības jomā, uzklausot sasniegumus un grūtības. 2010.gada laikā Valsts prezidents apmeklēja 16 vidējās, profesionālās un augstākās izglītības mācību iestādes un tajās vadīja 11 mācību stundas. Vairums mācību stundu-diskusiju tematiski bija veltītas valstij nozīmīgiem notikumiem - Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 20.gadadienai un Latvijas dzimšanas dienai.

Valdis Zatlers regulāri viesojās mazākumtautību skolās – atklāja Ebreju skolas jaunās telpas, tikās ar Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēniem Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviču oficiālās vizītes laikā, savukārt, viesojoties  Salaspils 2.vidusskolā un Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Valsts prezidents diskutēja ar skolēniem par Latviju kā mūsu kopīgajām mājām.

Izglītība
Izglītība

Pērn Valsts prezidents viesojās arī Buduru Dārzkopības vidusskolā un Valsts Priekuļu Lauksaimniecības tehnikumā, kā arī Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē, Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā un Rīgas Stradiņa Universitātē.

Savukārt Rīgas pilī 2010.gada laikā ir viesojušies 49 skolēni un studenti, kam tika dota iespēja iepazīt Valsts prezidenta ikdienas darbu, piedalīties dažādās tikšanās un sanāksmēs, kā arī paust savu viedokli par valsts attīstību un izglītības kvalitāti un pieejamību Latvijā.

Izglītība
Izglītība

Īpašs notikums 2010.gadā bija Rīgas Stradiņa Universitātes 60 gadu jubileja. Valdis Zatlers ir šīs universitātes priekšteča, Latvijas Medicīnas institūta, absolvents un vienīgais tās izlolotais Latvijas prezidents. Jubilejas svinībās Valsts prezidentam tika piešķirts Rīgas Stradiņa Universitātes Goda doktora grāds.

Prezidents – patrons „Iespējamai misijai”

Valsts prezidents kā “Iespējamās misijas” patrons jau trešo gadu pēc kārtas aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, lai pievērstu uzmanību izglītības vērtībai un katra skolotāja pienesumam, motivējot un iedvesmojot skolēnus mācībām, kā arī skolas sabiedriskās dzīves daudzveidošanai.

Valsts prezidents 2010.gadā jau tradicionāli aicināja „Iespējamās misijas” skolotāju jauno iesaukumu uz svinīgo pasākumu Rīgas pilī pirms mācību gada sākuma, kā arī piedalījās mācību gada noslēguma pasākumā maijā. Šajā pasākumā pirmo reizi kopā sanāca visu trīs iesaukumu skolotāji, viņu mentori un skolu direktori, lai diskutētu par to, kas motivē skolotājus, kādi ir pašu jauno skolotāju ieguvumi no iesaistes šajā programmā, kā arī dalītos iespaidos par to, vai un kā ar jauno skolotāju ienākšanu skolā ir izmainījusies skolotāju un visas skolas vide.

Izglītība
Izglītība

Valdis Zatlers šajā gadā  “Iespējamās misijas” nedēļā vadīja mācību stundu Rīgas mūzikas internātvidusskolas audzēkņiem. Tiekoties ar skolēniem, Valsts prezidents runāja par to, ka nav neiespējamas, bet gan tikai iespējamas misijas un pauda pārliecību, ka viss ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem un viņu izvirzītajiem uzdevumiem, kas dara dzīvi interesantu, piepildītu un laimīgu.