Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna konferences “Nākamā cikla Eiropas pētniecības un zinātnes programmas “Apvārsnis Eiropa” realizācija Latvijā” atklāšanā

Godātie Eiropas Komisijas pārstāvji!

Godātie vadošie pētnieki!

Godātie dalībnieki!

Man ir prieks jūs visus sveikt konferencē par nākamo Eiropas pētījumu un inovāciju ietvarprogrammas “Apvārsnis Eiropa” ciklu un tā realizāciju Latvijā! Ar lepnumu vēlos atzīmēt, ka Latvijas zinātnieki ir veiksmīgi piedalījušies šī cikla ietvarprogrammas “Apvārsnis 2020” realizācijā. Sagaidu, ka “Apvārsnis Eiropa” realizācijas gaitā Latvijas zinātnieki būs vēl aktīvāki.

Pēdējos gados esam veikuši vairākus būtiskus uzlabojumus Latvijas pētniecības un inovāciju sistēmā. Esam izstrādājuši uz konkursiem balstītu finansējuma piešķiršanas modeli, paaugstinājuši doktorantu līdzdalības līmeni pirmajos 8 gados pēc grāda iegūšanas, uzlabojuši tehnoloģiju pārneses procesu, sadarbību un darba ražīgumu. Mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas Komisijai par līdzekļiem, kas piešķirti mūsu zinātnei nepieciešamās materiāltehniskās bāzes uzlabošanai. Mēs esam gatavi likt šo materiāltehnisko bāzi lietā, sniedzot Latvijas ieguldījumu kopējo Eiropas mērķu sasniegšanā.

Šodien konferences gaitā mēs pārrunāsim Latvijas pētniecības un inovāciju sistēmas darbību, veiksmīgus piemērus un ko mēs varam sagaidīt no “Apvārsnis Eiropa”. Aicinu jūs izmantot šo laiku, lai ieplānotu tālākās darbības.

Šobrīd mēs palielinām mērogus gan iekšēji, gan ārēji, sniedzot Eiropai izcilus rezultātus. Mēs piedāvājam atbildes eiropiešiem būtiskiem jautājumiem. Mēs esam gatavi apņēmīgi strādāt visos trīs jaunās ietvarprogrammas pamatvirzienos. Zinātniskā izcilība nozīmē to, ka tiecamies būt labākie pasaulē, mēģinām ar pētījumiem fundamentālajās zinātnēs panākt izrāvienu – pēc tādiem pašiem principiem mēs strādājam arī tajās jomās, kurās specializējamies.

Pārbaudījumi, ar ko sastopas pasaule un Eiropas rūpnieciskās nozares konkurētspēja, liek mums domāt par to, ko mēs varam dot pasaulei – Latvija cenšas panākt, ka mūsu visu – gan Latvijas, gan Eiropas iedzīvotāju – nākotne ir labāka, zaļāka un pārticīgāka.

Man ir prieks šeit redzēt visus Latvijas zinātniekus un pārstāvjus, kuri atbild par mūsu dalību programmā, jo Latvijai un tās zinātnes darbībai nepieciešamās materiāltehniskā bāzes pilnveide ir lielā mērā atkarīga no šīs programmas. Jāatzīst, ka iepriekšējo 3–4 gadu laikā pieminētā materiāltehniskā bāze ir nopietni uzlabojusies.

Mēs, latvieši, esam pārliecināti, ka zinātniskajam progresam ir jāvirzās pa starpdisciplināru, starpnozaru un starpinstitucionālu vektoru, jo tādējādi mēs spēsim rast novatoriskus risinājumus Eiropas pašreizējām un gaidāmajām problēmām. Uzskatu, ka zinātne ir viena no Latvijas prioritārajām jomām, jo mums kā mazai valstij citu bagātīgu resursu kā cilvēki, zinātne un pētnieki nemaz nav. Mūsu valstij ir jābūt gatavai digitalizēties un aktīvi līdzdarboties kopējo Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā.

Ceru, ka, pateicoties “Apvārsnis Eiropa”, daudzi izveidotie sadarbības partneru kontakti varēs veiksmīgi turpināties tālāk un pēc šīs konference mēs ieraudzīsim neskaitāmus jaunus un svarīgus projektus. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam panākt, ka mērķi tiek sasniegti un mums paveras arvien labākas nākotnes iespējas.

Paldies!

FOTO: Valsts prezidents Egils Levits atklāj konferenci “Future Horizon Europe Implementation in Latvia”