Viens no Valsts prezidenta kancelejas (VPK) uzdevumiem ir nodrošināt sabiedrības informēšanu par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, pieņemtajiem lēmumiem un paziņojumiem, kā arī Valsts prezidenta kancelejas aktualitātēm.

Sadarbība ar plašsaziņu līdzekļiem

Būtisku lomu komunikācijas ar sabiedrību nodrošināšanā ir veicis VPK Preses dienests, lai ar plašsaziņu līdzekļu starpniecību nodrošinātu sabiedrības informēšanu par Valsts prezidenta un VPK darbību. Kopumā šajā gadā Preses dienests ir sagatavojis un  izsūtījis 361 preses relīzi un organizējis vairāk nekā 57  Valsts prezidenta intervijas Latvijas un ārvalstu medijiem. Operatīvi ir nodrošināta arī Valsts prezidenta komentāru un viedokļu par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem sniegšana, kā arī preses konferenču atšifrējumi, kas ērti un efektīvi ir ļāvuši plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sekot līdzi aktualitātēm Rīgas pilī un atspoguļot Valsts prezidenta  un Valsts prezidenta kancelejas darbību un viedokļus. Tehniski nodrošināta Latvijas un ārvalstu mediju dalība valsts un oficiālo vizīšu ietvaros.

2010.gadā, piedāvājot modernāku un lietotājam draudzīgāku Valsts prezidenta interneta mājas lapu, tika radīta iespēja  mediju pārstāvjiem lejupielādēt informatīviem mērķiem VPK foto materiālu no dažādiem Valsts prezidenta pasākumiem. Tāpat arī Latvijas televīzijas regulāri tika nodrošinātas ar bezmaksas video materiālu no Valsts prezidenta pasākumiem, jo īpaši no ārvalstu vizītēm, kurp došanās finansiālo apsvērumu dēļ medijiem ir bijusi ierobežota.  Šajā gadā ir nofilmēts 90 stundas garš video materiāls un uzņemtas 15 000 fotogrāfijas, kas tiks nodotas valsts glabāšanā Latvijas Valsts  kinofotofonodokumentu arhīvam.

2010.gadā preses dienests turpināja izmantot arī jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, tādējādi veicinot ātrāku informācijas apriti par Valsts prezidenta un VPK darbu. Lai nodrošinātu Latvijas amatpersonu preses konferences nacionālajiem mediju pārstāvjiem Rīgā oktobrī no Latvijas Nacionālās dienas pasākumiem izstādes „World Expo” Šanhajā ietvaros un NATO samita Lisabonā novembrī tika izmantota komunikāciju programmu SKYPE. Gada sākumā tika organizētas vairākas SKYPE intervijas ar starptautisko mediju pārstāvjiem.

Lai atbalstītu mediju pārstāvjus ikdienas darbā un sniegtu vispusīgu informāciju sabiedrībai, VPK Preses dienests vairākkārt ir organizējis Valsts prezidenta tikšanos gan ar nacionālo, gan ar reģionālo mediju redaktoriem par Valsts prezidenta darba prioritātēm un aktualitātēm. Līdzīgas tikšanās ar mediju pārstāvjiem ir organizētas arī Valsts prezidenta padomniekiem, piemēram, pirms Valsts prezidenta ārvalstu vizītēm, lai informētu par būtiskākajiem jautājumiem vizīšu laikā.

Valsts prezidenta dialoga ar sabiedrību nodrošināšana

Lai pēc iespējas veiksmīgāk varētu veikt Valsts prezidenta pienākumus, būtisks ir pastāvīgs dialogs ar Latvijas sabiedrību. 2010.gada laikā Valdis Zatlers ir ticies ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Tikšanās ietvaros viņš iepazīstas ar aktualitātēm Latvijas reģionos, iedzīvotāju redzējumu par politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem valstī, priekšlikumiem par Latvijas attīstību. Saņemto informāciju Valdis Zatlers izmanto savā darbā – sarunās ar Ministru prezidentu un citiem valdības pārstāvjiem, profesionālajām asociācijām, kā arī ar savā paspārnē strādājošajām komisijām. Komunikācijai ar sabiedrību Valsts prezidents izmanto uzrunas, kuras 2010.gadā viņš ir teicis 188 reizes vairāk kā simts dažādos pasākumos, tiešraidēs un vairākos TV un radio ierakstos.

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Visplašākā iespēja tikties ar valsts iedzīvotājiem, uzklausīt viņu viedokli par aktualitātēm Latvijā, kā arī skaidrot valstī notiekošo Valsts prezidentam ir reģionālo vizīšu laikā. 2010. gadā Valsts prezidenta kanceleja organizēja Valda Zatlera viesošanos 33 apdzīvotās vietas Latvijā, no kurām 12 bija plašākas reģionālās vizītes (no tām 10 reizēs viņš īpašai sarunai ir ticies ar attiecīgā novada iedzīvotājiem). Vizīte Ventspilī, lai piedalītos tās pilsētas svētkos, bija 100. Valsts prezidenta apmeklētā apdzīvotā vieta trīs prezidentūras gados. 2010.gada nogalē, izvērtējot visu līdzšinējo prezidentūras laiku, kopumā Valsts prezidents ir viesojies visās lielajās Latvijas pilsētās un 66 jeb 61% no Latvijas novadiem.

Sadarbība ar nevalstisko sektoru

2010.gadā VPK ir organizējusi vairāk nekā 28 tikšanās Valsts prezidentam ar dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Ekonomistu apvienību 2010, Latvijas Ārstu biedrību, Pensionāru federāciju, Lielo pilsētu asociāciju u.c. Tāpat VPK palīdzēja nodrošināt Valda Zatlera 2009.gadā iesākto dialogu ar uzņēmējiem, 2010.gadā vairākkārtīgi organizējot atsevišķas Valsts prezidenta un uzņēmēju tikšanās, lai pārrunātu iespējas veicināt mūsu ražotāju eksportu, sagatavotos oficiālajai vizītei Krievijā un Ukrainas prezidenta vizītei Latvijā, kā arī lai diskutētu par valsts budžeta konsolidācijas pasākumiem.
Valsts prezidents nereti saņem lūgumus atgriezt likumus otrreizējai caurlūkošanai Saeimā. Lai izvērtētu likumu otrreizējās caurlūkošanas pamatotību un nepieciešamību, VPK 2010.gadā ir organizējusi regulāras sanāksmes ar ieinteresēto pušu un ekspertu piedalīšanos, tādējādi uzklausot visus iespējamos viedokļus. Atsevišķos gadījumos Valsts prezidents pieņēma lēmumu izsludināt apstrīdētos likumus, risinot problēmjautājumus ar citu normatīvo aktu pilnveidošanas palīdzību. 2010.gadā Valsts prezidents kopumā ir saņēmis 15 likumu otrreizējās caurlūkošanas lūgumus.

Tikšanās ar skolēniem un studentiem

VPK sniedza Valsts prezidentam nepieciešamo atbalstu un organizēja tikšanās ar skolēniem un studentiem. Valsts prezidents šogad ir ticies ar studentiem Baltijas Aizsardzības koledžā, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē, Rīgas Stradiņa Universitātē, Rēzeknes augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē. Tāpat viņš viesojās Bulduru Dārzkopības vidusskolā un Valsts Priekuļu Lauksaimniecības tehnikumā. Valdis Zatlers sveica apaļajās jubilejās profesionālās izglītības iestādes, bet augstskolās diskutēja ar to mācībspēkiem un studentiem par aktuālajiem jautājumiem valstī.

2008.gada nogalē Valsts prezidents Valdis Zatlers atjaunoja Mazākumtautību konsultatīvo padomi, un 2010. gadā turpināja regulāri apmeklēt mazākumtautību skolas – atklāja Ebreju skolas jaunās telpas, tikās ar Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēniem Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviču oficiālās vizītes laikā, savukārt, viesojoties  Salaspils 2.vidusskolā un Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Valsts prezidents diskutēja ar skolēniem par Latviju kā mūsu kopīgajām mājām.

Latvijā par tradīciju jau ir kļuvis ikgadējais skolēnu karjeras izglītības pasākums – Ēnu diena –, kurā skolēniem ir iespēja iepazīties ar Valsts prezidenta darbu. Jāuzsver, ka Valda Zatlera saspringtajā dienaskārtībā pēc pirmās personas individuāla ielūguma īpašas tikšanas skolēniem un studentiem ar valsts augstāko amatpersonu notika aptuveni reizi mēnesī. VPK ir organizējusi regulāras skolēnu vizītes Rīgas pilī, kuru laikā Valsts prezidenta darba kārtību tuvplānā ir iepazinuši 49 skolēni un studenti no 17 Latvijas izglītības iestādēm.

Korespondence

Latvijas sabiedrības pārstāvju domas par valsts aktualitātēm Valsts prezidents un VPK uzzina arī no saņemtajām vēstulēm. 2010.gadā Valdis Zatlers kopumā no Latvijas un ārvalstīm ir saņēmis 8986 sūtījumus – 3443 iesniegumus, 2847 vēstules, 1139 elektroniskā pasta sūtījumus, 29 elektroniskos dokumentus, 703 apsveikumus svētkos un 625 ielūgumus uz dažādiem pasākumiem. Vēstulēs un iesniegumos mūsu valsts iedzīvotāji pauž viedokli par notikumiem valstī un sabiedrībā (par finansiālajām grūtībām, sociālo atbalstu un valsts ekonomisko situāciju), par likumdošanas jautājumiem, lūdz juridisko un finansiālo palīdzību, sūdzas par dažādu iestāžu un institūciju darbību un citiem jautājumiem.  Pērn saņemti arī ierosinājumi par iespējām valsts pārvaldes darba uzlabošanai, ekonomiskās situācijas attīstībai un iespējamajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem. 
Nodrošinot komunikāciju ar sabiedrību arī ar vēstuļu palīdzību, VPK regulāri atbildējusi uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Kopumā no VPK 2009.gadā nosūtītas aptuveni 2942 vēstules un atbildēts uz 626 elektroniskā pasta vēstulēm.

Kā būtisks instruments komunikācijai ar sabiedrību tika izmantota Valsts prezidenta kancelejas mājas lapa www.president.lv. Gada pirmajā pusē tika nomainīts mājas lapas vizuālais tēls, kā arī tika uzlabota tās funkcionalitāte. Tajā regulāri un savlaicīgi tiek ievietota visa aktuālā informācija par Valsts prezidenta aktivitātēm – darba kārtība, preses relīzes un runas, fotogrāfijas, video u.c. Informācija tiek tulkota arī angļu un krievu valodā, lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar Valsts prezidenta un VPK darbu arī citu valstu un pārstāvjiem.

Kopš 2010.gada marta Latvijas iedzīvotāji un ārvalstnieki var sekot līdzi Valda Zatlera darbībai Youtube, kur ir izvietota Valsts prezidenta oficiālā video galerija. Video materiālu sagatavo Preses dienests. Pērn Valsts prezidents aktīvi sāka darboties Twitter un pusgada laikā Valsts prezidenta kontam seko jau 4198 sociālā tīkla lietotāji (Latvijā aktīvi Twitter lietotāji ir 10 000). 

Sabiedriskās aktivitātes un patronāžas

VPK ir veicinājusi Valsts prezidenta komunikāciju ar sabiedrību, organizējot dažādus sabiedriskos pasākumus un sniedzot atbalstu Valsts prezidentam patronāžas projektos.

2010.gada pavasaris bija nozīmīgs ar plašiem Latvijas neatkarības atjaunošanas 20.gadadienas pasākumiem. Tiem gatavojoties, Valsts prezidents vadīja svētku organizēšanas Goda komiteju, kuras darba organizāciju nodrošināja VPK.

Gada garumā VPK ir sniegusi organizatorisku un saturisko atbalstu Valsts prezidenta patriotiskās audzināšanas projektiem - mācību stundu vadīšanai par 4. maija lomu Latvijas vēsturē, tikšanām ar skautiem, gaidām un jaunsargu organizācijas biedriem, ar kuriem kopā pavasarī kopīgi iestādīta kastaņu un liepu aleja pirmā Latvijas Republikas prezidenta Jāņa Čakstes  dzimtas mājās „Auči”, Lielajā Talkā 24.aprīlī sakopts Skrīveru Dendroloģiskais parks un rudenī skautu un gaidu nometnē pie kopīga ugunskura diskutēts par katra cilvēka iespējām būt noderīgam un uzticīgam Latvijai. Tāpat ir atbalstīta Valsts prezidenta dalība Kokneses salā topošajā „Likteņdārza” izveidē, Kārlim Ulmanim veltītā pieminekļa atklāšanā bijušā Valsts prezidenta dzimtajās mājās – Dobeles novada „Pikšās”, bet Lāčplēša dienas priekšvakarā Rīgas Brāļu kapu kompleksa atjaunotā depozitārija „Svešumā kritušajam kareivim” atklāšanas ceremonijā. Visa gada garumā VPK ir nodrošinājusi Valsts prezidenta – Latvijas Skolēnu dziesmu un deju svētku patrona – aktivitātes svētku idejas popularizēšanai.

2010. gadā turpinājās Valsts prezidenta kā Lielās Talkas, kas ieguva starptautisku skanējumu, jo tās kustībai pievienojās vairāk kā desmit valstis, Iespējamās misijas un Zaļās karotītes patrona lomas nodrošināšana. 
Ar VPK atbalstu Valsts prezidents ir piedalījies vairākās labdarības akcijās, kas ir kļuvušas par skaistu ikgadēju tradīciju. To laikā, cita starpā, Valdim Zatleram ir iespēja aprunāties un būt kopā ar Latvijas iedzīvotājiem. Šogad Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze  apmeklēja tradicionālās labdarības akcijas „Eņģeļi pār Latviju”, „Labestības diena”, integratīvo mākslas festivālu „Nāc līdzās”, apbalvošanas ceremoniju „Gada varonis”, Jēkabpils novada Kalna pagasta „Kalna Krūkliņos” atklāto psiholoģisko rehabilitācijas centru „Dūjas” bērniem ar onkoloģiskajām un hematoloģiskajām saslimšanām. 2010.gadā tika turpināta arī tradīcija decembra sākumā aicināt stiprās un kuplās Latvijas ģimenes uz Rīgas pili, lai kopā iedegtu Rīgas pils egli, bet Ziemassvētku rītā kopā ar bērniem no bērnu namiem viesoties dzīvnieku patversmē. 

VPK cieša sadarbība ir izveidojusies ar Rīgas pilī esošo Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, ar ko 2010.gadā kopīgi rīkota gan Muzeju nakts, kuras laikā pirmo reizi interesenti varēja apskatīt pili kā vienotu kompleksu un ielūkoties arī Valsts prezidenta rezidences daļā, gan Lāčplēša dienai veltīts pasākums Rīgas pils senākajā pagalmā, kur Brīvības cīņu laika sajūtas iedzīvināja vēsturiskie fotoattēli, karavīru dziesmas un ugunskurs.