Viens no Valsts prezidenta kancelejas (VPK) uzdevumiem ir nodrošināt sabiedrības informēšanu par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, pieņemtajiem lēmumiem un paziņojumiem, kā arī Valsts prezidenta kancelejas aktualitātēm.

Sadarbība ar plašsaziņu līdzekļiem

Būtisku lomu komunikācijas ar sabiedrību izpildē ir veicis Preses dienests, lai ar plašsaziņu līdzekļu starpniecību nodrošinātu sabiedrības informēšanu. 2009.gadā Valsts prezidenta Preses dienests turpināja strādāt pie veiksmīgas sadarbības attīstīšanas ar nacionālajiem un starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Kopumā šajā gadā Preses dienests ir sagatavojis un izsūtījis 477 preses relīzes un organizējisvairāk nekā 55 Valsts prezidenta intervijas Latvijas un ārvalstu medijiem. Operatīvi ir nodrošināti arī Valsts prezidenta komentāri un viedokļi par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, kā arī preses konferenču atšifrējumi, kas ērti un efektīvi ir ļāvuši plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sekot līdzi aktualitātēm Rīgas pilī un atspoguļot Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas darbību un viedokļus.

2009.gadā regulāri tika piedāvāts VPK foto materiāls no dažādiem Valsts prezidenta pasākumiem, kas tika plašu izmantots internetaziņu portālos. Tāpat arī televīzijas regulāri tika nodrošinātas ar bezmaksas video materiālu no Valsts prezidenta pasākumiem, jo īpaši no ārvalstu vizītēm, kurp došanās finansiālo apsvērumu dēļ medijiem ir bijusi ierobežota. Šajā gadā ir nofilmēts 100 stundas garš video materiāls un uzņemtas40000 fotogrāfijas, kas pēc šogad izstrādātās jaunās sadarbības kārtības foto, video un audio fonda nodošanai tiks nodotas valsts glabāšanā Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam.

Kā būtisks mehānisms komunikācijai ar sabiedrību 2009.gadā bija Valsts prezidenta kancelejas mājas lapa www.president.lv, kurā tika regulāri un savlaicīgi ievietota visa aktuālā informācija par Valsts prezidenta aktivitātēm – darba kārtība, preses relīzes un runas, fotogrāfijas, video u.c. informācija. Viens no jauninājumiem ir regulāra video materiālu ievietošana mājas lapā. Interesantākos video izmanto arī ziņu portāli. Mājas lapā ievietotā informācija tiek tulkota arī angļu un krievu valodā, lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar Valsts prezidenta un VPK darbu arī citu valstu un nacionalitāšu pārstāvjiem.

Domājot par komunikācijas uzlabošanu ar plašsaziņas līdzekļiem, Preses dienests ir sācis izmantot arī jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, tādējādi veicinot ātrāku informācijas apriti par Valsts prezidenta un VPK darbu. Piemēram, esam izmantojuši komunikāciju programmu SKYPE, lai organizētu preses konferenci NATO galotņu tikšanās laikā Strasbūrā 2009.gadā, dodot iespēju tieši pasākuma laikā intervēt Valsts prezidentu, ārlietu ministru un aizsardzības ministru. Tikušas organizētas vairākas SKYPE intervijas ar starptautisko mediju pārstāvjiem.

Lai atbalstītu mediju pārstāvjus ikdienas darbā un sniegtu vispusīgu informāciju sabiedrībai, VPK Preses dienests vairākkārt ir organizējis Valsts prezidenta tikšanos gan ar nacionālo, gan ar reģionālo mediju redaktoriem par Valsts prezidenta darba prioritātēm un aktualitātēm. Līdzīgas tikšanās ar mediju pārstāvjiem ir organizētas arī Valsts prezidenta padomniekiem, piemēram, pirms Valsts prezidenta ārvalstu vizītēm, lai informētu par būtiskākajiem jautājumiem vizīšu laikā.

Valsts prezidenta dialoga ar sabiedrību nodrošināšana

Valsts prezidents savā darbā ļoti augstu vērtē pastāvīgu dialogu ar sabiedrību, kas ir būtisks īpaši šajā laikā, kad valdībai un parlamentam ir jāpieņem smagi, ar valsts ekonomisko atveseļošanos saistīti lēmumi. Tāpēc atgriezeniskās saites nodrošināšana ar Latvijas iedzīvotājiem ir viena no Valda Zatlera darbības prioritātēm.

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Visplašākā iespēja tikties ar valsts iedzīvotājiem, uzklausīt viņu viedokli par aktualitātēm Latvijā, kā arī skaidrot valstī notiekošo Valsts prezidentam ir reģionālo vizīšu laikā. Iedzīvotāju pārdomas un ieteikumus Valdis Zatlers pārrunāja ar Ministru prezidentu un atbildīgās nozares ministriem. 2009.gadā Valsts prezidenta kanceleja ir organizējusi Valsts prezidenta vizītes 47 apdzīvotās vietās, dažās no tām vairākkārt. 25 no tām ir bijušas darba vizītes, kuru laikā Valsts prezidents 21 reizi ticies ar iedzīvotājiem.

Sadarbība ar nevalstisko sektoru

2009.gadā VPK ir organizējusi vairāk nekā 40 tikšanās Valsts prezidentam ar dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, īpašu uzmanību pievēršot dialogam ar sociālajiem un sadarbības partneriem budžeta veidošanas procesā – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Pašvaldību savienību. Tāpat ir organizētas Valsts prezidenta tikšanās ar Vēlēšanu reformu biedrību, lai uzklausītu idejas aktuālajos Latvijas vēlēšanu sistēmas reformas jautājumos, ar Latvijas augstskolu vadītājiem par finansējumu augstākajai izglītībai, preses un grāmatu izdevējiem par gada sākumā palielināto PVN, kā arī ar citu nevalstisko organizāciju un nozaru asociāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu izglītības, medicīnas, kultūras, sociālos, lauksaimniecības un citus būtiskus jautājumus valsts finansējuma samazināšanas apstākļos.

Valsts prezidents nereti saņem lūgumus atgriezt likumus otrreizējai caurlūkošanai Saeimā. Lai izvērtētu likumu otrreizējās caurlūkošanas pamatotību un nepieciešamību, Valsts prezidenta kanceleja 2009.gadā ir organizējusi regulāras sanāksmes ar ieinteresēto pušu un ekspertu piedalīšanos, tādējādi uzklausot visus iespējamos viedokļus. Atsevišķos gadījumos Valsts prezidents pieņēma lēmumu izsludināt apstrīdētos likumus, risinot problēmjautājumus ar citu normatīvo aktu pilnveidošanas palīdzību. 2009.gadā Valsts prezidents kopumā ir saņēmis 18 likumu otrreizējās caurlūkošanas lūgumus. 10 lūgumus nodot likumus otrreizējai caurlūkošanai parlamentā Valdis Zatlers nevarēja izvērtēt pēc būtības, jo šo likumu izskatīšanu steidzamības kārtībā Saeimā atbalstīja vairāk nekā divas trešdaļas Saeimas deputātu.

Tikšanās ar skolēniem un studentiem

VPK arī 2009.gadā ir sniegusi Valsts prezidentam nepieciešamo atbalstu un organizējusi tikšanās ar skolēniem un studentiem. Valsts prezidents šogad regulāri ticies ar studentiem Baltijas Aizsardzības koledžā, Biznesa augstskolā „Turība”, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rēzeknes augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē un Ventspils augstskolā. Valdis Zatlers šajās tikšanās reizēs diskutēja ar augstskolu mācībspēkiem un studentiem par aktuālajiem jautājumiem augstākajā izglītībā un zinātnē.

2008.gada nogalē Valsts prezidents Valdis Zatlers atjaunoja Mazākumtautību konsultatīvo padomi, un šī gada laikā regulāri apmeklēja mazākumtautību skolas. Savu pilnvaru laikā viņš ir apmeklējis igauņu, lietuviešu, poļu, baltkrievu, ebreju, ukraiņu skolas, kā arī regulāri viesojies krievu skolās Rīgā un reģionos.

Latvijā par tradīciju jau ir kļuvis ikgadējais skolēnu karjeras izglītības pasākums – Ēnu diena –, kurā skolēniem ir iespēja iepazīties ar Valsts prezidenta darbu. Jāuzsver, ka Valda Zatlera saspringtajā dienaskārtībā pēc pirmās personas individuāla ielūguma īpašas tikšanas skolēniem ar valsts augstāko amatpersonu notiek 2-3 reizes mēnesī. Valsts prezidenta kanceleja ir organizējusi regulāras skolēnu vizītes Rīgas pilī, kuru laikā Valsts prezidenta darba kārtību tuvplānā ir iepazinuši 88 skolēni no 27 Latvijas vispārizglītojošām skolām – 61 skolēns no latviešu, 25 skolēni no mazākumtautību un divi skolēni no bilingvālām skolām.

Korespondence

Latvijas sabiedrības pārstāvju domas par valsts aktualitātēm Valsts prezidents un VPK uzzina arī no saņemtajām vēstulēm. 2009.gadā Valdim Zatleram kopumā no Latvijas un ārvalstīm ir adresētas 10 287 vēstules. Rakstot Valsts prezidentam, iedzīvotāji visbiežāk vērtē aktualitātes valstī un notikumus sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot ekonomiskajai situācijai Latvijā. Iedzīvotāji pauda satraukumu par krīzi tautsaimniecībā un par tās risinājuma veidiem, kā arī neapmierinātību par pensiju samazināšanu. Tāpat iepriekšējā gadā Latvijas iedzīvotāji sūdzējās par interešu izglītībai un sportam samazinātajiem pieejamajiem līdzekļiem, kā arī vispārējās un augstākās izglītības kvalitātes rādītāju pasliktināšanos, apšaubot izglītības kvalitāti valstī ilgtermiņā.

2009.gadā iedzīvotāji ir vērsuši valsts augstākās amatpersonas uzmanību uz lauksaimniecības attīstību, Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta darbību, nodokļu politiku, policistu algu samazināšanu un veselības nozares aktualitātēm, īpaši pievēršoties slimnīcu slēgšanai, kā arī nabadzības un bezdarba problēmām lauku rajonos. Pērn saņemti ierosinājumi par iespējām valsts pārvaldes darba uzlabošanai, ekonomiskās situācijas attīstībai un iespējamajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem.

Nodrošinot komunikāciju ar sabiedrību arī ar vēstuļu palīdzību, VPK regulāri atbildējusi uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Kopumā no VPK 2009.gadā nosūtītas aptuveni 3468 vēstules un 432 elektroniskā pasta vēstules.

Sabiedriskās aktivitātes un patronāžas

VPK ir veicinājusi Valsts prezidenta komunikāciju ar sabiedrību, organizējot dažādus sabiedriskos pasākumus un sniedzot atbalstu Valsts prezidentam patronāžas projektos.

2009.gadā Valsts prezidents atbalstīja un iesaistījās Latvijā vēl nebijušā projektā - „Jauniešu Ministru kabinets”. Valsts prezidents projekta laikā regulāri tikās ar Jauniešu Ministru kabineta pārstāvjiem, lai uzklausītu praktiskos ierosinājumus valsts pārvaldes darba uzlabošanā. Šādu projektu ieviešana ir būtiska, jo palīdz veicināt jauno līderu iesaisti sabiedriski politiskajā dzīvē, lai ar aktīvu darbību veidotu sabiedrībai vēlamu Latvijas tēlu.

Izvirzot jaunatnes patriotisko audzināšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu par vienu no sava darba prioritātēm, Valsts prezidents arī šogad atbalstīja gan jaunsargus, gan Latvijas skautu un gaidu kustības biedrus. Abas jauniešu organizācijas cenšas attīstīt patriotismu pret savu ģimeni, ciemu, pilsētu un valsti. Skauti, gaidas un jaunsargi kopā ar Valsts prezidentu visu gadu aktīvi piedalījās dažādos vides projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, kuru organizēšanā iesaistījās arī VPK.

VPK ir atbalstījusi Valsts prezidenta sabiedriskās aktivitātes projektā „Likteņdārzs”. Ņemot vērā, ka Valsts prezidents ir aizbildnis Koknesē, Daugavas vidū topošajam „Likteņdārzam” – kultūrvēsturiskai piemiņas vietai, lai iemūžinātu to cilvēku piemiņu, kas kļuvusi par 20.gadsimta totalitāro režīmu upuriem – Valsts prezidenta kanceleja sniedza organizatorisku atbalstu ziedošanas akcijas uzsākšanai, kurā Valsts prezidents 2009.gada martā kļuva par pirmo ziedotāju, „Likteņdārza” izveidošanai iegādājoties īpaši izgatavotu ziedojuma zīmi. Tāpat VPK 23.maijā organizēja Valsts prezidenta un viņa ģimenes dalību „Likteņdārza” iekārtošanās darbos Meža dienu ietvaros. Savukārt 23.augustā iesaistījās Latvijas Televīzijas akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs!”.

2009.gada 23.augustā pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas tika organizēta visu trīs Baltijas valstu iedzīvotāju akcija – skrējiens par godu Baltijas ceļa 20.gadadienai - „Sirdspuksti Baltijai”. Arī VPK veica ievērojamu darbu, sadarbojoties ar organizatoriem, atbalstot sabiedrības informēšanā un nodrošinot veiksmīgu pasākuma norisi. Startu vienotības skrējienam deva Lietuvas un Igaunijas prezidenti, diennakts laikā skrējiens virzījās uz Rīgu, kur pēdējā kilometrā skrējienam pievienojās arī Latvijas Valsts prezidents. «Sirdspuksti Baltijai» ļāva atkal sajust Baltijas valstu vienotību, atsaukt atmiņā kopīgo cīņu par brīvību un pierādīja mūsu nacionālās apziņas dzīvotspēju. Prezidents ar šo aicinājumu vēlējās dot iespēju katram, kurš pirms 20 gadiem nepiedalījās Baltijas ceļā, ļaut piedzīvot savu Baltijas ceļu, jo tikai līdzpārdzīvojums ļauj patiesi izjust mūsu tautas un visu Baltijas tautu vienotību ceļā uz brīvību.

2009.gadā ir organizēti vairāki „zaļās domāšanas” projekti, kas guvuši lielu atsaucību sabiedrībā un kuros Valsts prezidents kopā ar VPK aktīvi piedalījās un aicināja iesaistīties visus mūsu valsts iedzīvotājus. Populārākā un jau par vienojošu pozitīvu akciju visas Latvijas mērogā ir kļuvusi Lielā Talka, ar kuras palīdzību ir plānots izveidot Latviju par tīrāko un zaļāko valsti pasaulē. Tāpat Valsts prezidenta kanceleja un Valsts prezidents pievienojās arī Pasaules Dabas fonda rīkotajai „Zemes stundai”, kuras laikā tika izslēgts apgaismojums Rīgas pils Triju Zvaigžņu un Svētā gara tornī, kā arī samazināts apgaismojums Jūrmalas rezidencē. Tradicionāli Meža dienu ietvaros, kā arī citos pasākumos 2009.gada laikā Prezidents ir stādījis kokus - egles, ozolus, lapegles un ceriņus – vismaz katram dzīves gadam pa vienam kokam šogad sanāks. Sadarbojoties ar Dānijas vēstniecību Latvijā, sabiedrība tika informēta par riteņbraukšanas priekšrocībām pilsētā. Šajā pasākumā piedalījās arī Valsts prezidents, kopā ar aktīviem riteņbraucējiem braucot ar riteni cauri Vecrīgai.

Ar VPK atbalstu Valsts prezidents ir piedalījies arī vairākās labdarības akcijās, kas ir kļuvusi par skaistu ikgadēju tradīciju, kuru laikā, cita starpā, ir iespēja aprunāties un būt kopā ar Latvijas iedzīvotājiem. Šogad Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze piedalījās akcijā talantīgiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām „Nāc līdzās”;drosmīgo Latvijas cilvēku, kuri izglābuši dzīvību kādam citam, apbalvošanas ceremonijā „Gada varonis”labestības akcijās smagi slimiem bērniem, kuriem nepieciešamo finansiāla palīdzība medicīnisko procedūru, operāciju vai terapijas veikšanai – „Eņģeļi pār Latviju”un „Labestības diena” - un to noslēguma pasākumos.