Ar mērķi uzlabot iestādes darba kvalitāti un efektivizēt darbību VPK 2010.gadā veikts ievērojams darbs saistībā ar esošo iekšējo normatīvo aktu aktualizāciju atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvos aktos, izdoti jauni iekšējie normatīvie akti, kā arī VPK iesaistījusies ārējo normatīvo aktu, kas skar Valsts prezidenta un VPK darbības nodrošināšanu, pilnveidošanā.

2010.gadā ir stājušās spēkā vairāki normatīvie akti, kas regulē VPK resursu izlietojumu, kā noteikta jauna kārtība, kādā veicami iepirkumi un slēdzami iepirkuma līgumi Latvijas Valsts prezidenta kancelejā, Kārtība, kādā Latvijas Valsts prezidenta kanceleja kārto grāmatvedības uzskaiti, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.pantā noteiktajam izdoti Noteikumi par Latvijas Valsts prezidenta kancelejas darbinieku darba samaksu ar mērķi izveidot darbinieku atlīdzības sistēmu atbilstoši likuma prasībām un nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Ņemot vērā likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka VPK pārzina Valsts prezidenta lietvedību un kārto ar Valsts prezidenta darbību saistītās lietas, būtisku VPK darba daļu ieņem Valsts prezidenta lietvedības pārzināšana. 2010.gadā veiktas izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos, kas saistīti ar korespondences apriti VPK, kā Latvijas Valsts prezidenta kancelejas korespondences aprites kārtībā, Latvijas Valsts prezidenta korespondences - apsveikuma vēstuļu, pateicības vēstuļu un līdzjūtības vēstuļu sagatavošanas kārtībā, Paraksta tiesību izmantošanas kārtībā Latvijas Valsts prezidenta kancelejā, Kārtībā par sevišķo lietvedību Latvijas Valsts prezidenta kancelejā.

Ar mērķi veicināt drošības un aizsardzības prasību ievērošanu, izdoti Informācijas sistēmu drošības noteikumi, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzības un aprites kārtība Latvijas Valsts prezidenta kancelejā, instrukcijas par Valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzības pasākumiem Latvijas Valsts prezidenta kancelejā, Valsts noslēpuma objektu, NATO, Eiropas Savienības klasificētās informācijas evakuācijas plāns ārkārtas situācijā vai izņēmuma stāvoklī no Valsts prezidenta kancelejas telpām, aktualizētas darba aizsardzības instrukcijas, noteikts Caurlaižu režīms objektā "Rīgas pils" Valsts prezidenta un Valsts prezidenta kancelejas telpās, kā arī Valsts prezidenta kancelejas amatu saraksts, kurus ieņemot nepieciešama pieeja valsts, NATO/ES noslēpuma objektiem.

  Vairāku iekšējo normatīvo aktu pieņemšana 2010.gadā cieši saistīta ar nepieciešamību detalizētāk paredzēt vienveidīgu kārtību, kādā īstenojamas ārējos normatīvajos aktos paredzētās prasības un uzdevumi, kā, piemēram, Kārtība, kādā Latvijas Valsts prezidenta kanceleja nodrošina nozaudēta valsts apbalvojuma atjaunošanu un valsts apbalvojuma komplekta papildu daļu iegādi, Kārtība, kādā tiek nodrošināta darba laika uzskaite Latvijas Valsts prezidenta kancelejā, Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darba braucieniem saistītie izdevumi Latvijas Valsts prezidenta kancelejā.

Tāpat VPK ir veikusi pasākumus ar mērķi sekmēt nepieciešamo grozījumu izdarīšanu ārējos normatīvajos aktos, piemēram, vērsusies Finanšu ministrijā ar priekšlikumiem par nepieciešamību veikt grozījumus 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumos nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi" un lūgumu precizēt izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu VSS-491 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi". 2010.gada 27.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi", kas ir precizēti atbilstoši VPK ierosinājumiem. Papildus minētajam VPK ir izstrādājusi un apstiprinājusi arī iekšējo normatīvo aktu, kas, balstoties uz minētajiem noteikumiem, noteic kārtību, kādā izvērtējama Valsts prezidenta laulātā dalība vizītēs ārvalstīs.

Konstatējot nepilnības pašreizējajā valsts protokola normatīvajā regulējumā, jo īpaši saistībā ar praksi piemērot paražu tiesību normas bez attiecīgā normatīvā regulējuma rakstītajām protokolārajām prasībām, 2010.gada 17.novembrī ar Valsts prezidenta Valda Zatlera rīkojumu Nr.3., ko līdzparakstījis ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis, ir izveidota darba grupa, lai izstrādātu valsts protokola tiesisko regulējumu un pilnveidotu normatīvos aktus šajā jautājumā. Darba grupai Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītāja Reta Plēsuma vadībā līdz 2011.gada 1.martam uzdots izstrādāt normatīvo aktu projektus, kas nosaka valsts protokola kārtību.

Tāpat VPK pārstāvji piedalās Saeimas komisiju sēdēs un turpina sekot līdz likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu"" virzībai Saeimā. Likumprojektā ietverti vairāki VPK priekšlikumi saistībā ar Valsts prezidenta izveidoto komisiju, kā arī jaunievēlētā Valsts prezidenta darbības nodrošināšanas regulējumu.