2010.gadā Valsts prezidenta kancelejā vidējais amata vienību skaits, salīdzinot ar 2009.gadu, ir samazināts par 14 amata vienībām, proti, 2010.gadā vidējais amata vietu skaits samazināts līdz 69 amata vietām.

Faktiski 2010.gadā Valsts prezidenta kancelejā strādāja 73 darbinieki (tajā skaitā četri darbinieki atradās ilgstošā prombūtnē – slimība, bērna kopšanas atvaļinājums).

2010.gadā Valsts prezidenta kanceleja noslēdza septiņus jaunus darba līgumus, bet izbeidza darba tiesiskās attiecības ar desmit darbiniekiem.

Darbinieku skaits sadalījumā pa vecuma grupām (2010.gada decembrī):

līdz 20 gadiem – nav
no 21 – 30 gadiem – 20 darbinieki,
no 31 – 40 gadiem – 24 darbinieki,
no 41 – 50 gadiem – 12 darbinieki,
no 51 – 60 gadiem – 7 darbinieki,
vairāk par 61 gadu – 8 darbinieki.

Vidējais darbinieku vecums - 40 gadi.

2010.gada decembrī Valsts prezidenta kancelejā strādāja 51 sieviete un 20 vīrieši.

49 Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināms izglītības līmenis, vai akadēmiskā maģistra vai doktora grāds, bet 22 darbiniekiem – vidējā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināms izglītības līmenis.