2009.gadā Valsts prezidenta kancelejā vidēji pastāvēja 83 amata vietas, bet faktiski strādāja tikai 78 darbinieki (t.sk. 6 darbinieki, kas atrodas ilgstošā prombūtnē).VPK nodibināja darba tiesiskās attiecības ar 15 darbiniekiem, savukārt izbeidza – ar 25 darbiniekiem.

Darbinieku skaits sadalījumā pa vecuma grupām (2009.gada decembrī):

līdz 20 gadiem – 2 darbinieki,

no 21 – 30 gadiem – 17 darbinieki,
no 31 – 40 gadiem – 23 darbinieki,
no 41 – 50 gadiem – 10 darbinieki,
no 51 – 60 gadiem – 9 darbinieki,
vairāk par 61 gadu – 10 darbinieki.

2009.gada decembrī VPK strādāja 52 sievietes un 19 vīrieši.

46 VPK darbiniekiem ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināms izglītības līmenis, vai akadēmiskā maģistra vai doktora grāds, bet 25 darbiniekiem – vidējā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināms izglītības līmenis.