Programmas, apakš-
programmas kods
Nosaukums 2010.gada plāns 2010.gada izpilde  +/- %
 P0  Resursi izdevumu segšanai  2 319 232  2 319 232    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 319 232  2 319 232    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 319 232  2 319 232    100%
 B000  Izdevumi – kopā  2 319 232  2 190 293  128 939   94%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  2 304 112  2 175 190     94%
 B110  Kārtējie izdevumi  2 267 612  2 138 930  128 682   94%
 1000  Atlīdzība  924 316  914 839   9 477   99%
 1100  Atalgojums  741 536  741 510  26  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  1 343 296  1 224 091  119 205  91%
 B130  Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  36 500  36 260  240  99%
 6000  Sociālie pabalsti  36 500  36 260  240  99%
 B200  Kapitālie izdevumi  15 120  15 103  17  100%
 B210  Pamatkapitāla veidošana  15 120  15 103  17  100%
  03.00.00  Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  9 795  9 795    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 795  9 795    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 795  9 795    100%
 B000  Izdevumi – kopā  9 795  7 791  2 004  80%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  9 795  7 791  2 004  80%
 B110  Kārtējie izdevumi  9 795  7 791  2 004  80%
 1000  Atlīdzība  4 455  4 454  1  100%
 1100  Atalgojums  3  485  3  485    100%
 2000  Preces un pakalpojumi  5 340  3 337  2 003  62%
  04.00.00  Valsts prezidenta darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  2 234 575  2 234 575    100%
  A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 234 575  2 234 575    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  2 234 575  2 234 575    100%
 B000  Izdevumi – kopā  2 234 575  2 110 392  124 183  94%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  2 219 455  2 095 289  124 166  94%
 B110  Kārtējie izdevumi  2 183 455  2 059 529  123 926  94%
 1000  Atlīdzība  873 079  866 078  7 001  99%
 1100  Atalgojums  698 351  698 343  9  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  1 310 376  1 193 451  116 925  91%
 B130  Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  36 000  35 760  240  99%
 6000  Sociālie pabalsti  36 000  35 760  240  99%
 B200  Kapitālie izdevumi  15 120  15 103  17  100%
 B210  Pamatkapitāla veidošana  15 120  15 103  17  100%
  05.00.00  Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  9 133  9 133    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 133  9 133    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 133  9 133    100%
 B000  Izdevumi – kopā  9 133  9 052  81  99%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  9 133  9 052  81  99%
 B110  Kārtējie izdevumi  9 133  9 052  81  99%
 1000  Atlīdzība  8 773  8 773    100%
 1100  Atalgojums  7 070  7 070    100%
 2000  Preces un pakalpojumi  360  279  81  78%
 06.00.00  Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  29 839  29 839    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  29 839  29 839    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  29 839  29 839    100%
 B000  Izdevumi – kopā  29 839  27 342    92%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  29 839  27 342    92%
 B110  Kārtējie izdevumi  29 839  27 342    92%
 1000  Atlīdzība  28 479  26 030  2 449  91%
 1100  Atalgojums  24 950  24 933  17  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  1 360  1 312  48  96%
  07.00.00  Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  10 390  10 390    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  10 390  10 390    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  10 390  10 390    100%
 B000  Izdevumi – kopā  10 390  10 279  111  99%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  10 390  10 279  111  99%
 B110  Kārtējie izdevumi  10 390  10 279  111  99%
 1000  Atlīdzība  9 530  9 504  26  100%
 1100  Atalgojums  7 680  7 679  1  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  860  775  85  90%
 99.00.00.  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums        
 P0  Resursi izdevumu segšanai  25 500  25 500    100%
 A700  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  25 500  25 500    100%
 21710  Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  25 500  25 500    100%
 B000  Izdevumi – kopā  25 500  25 437  63  100%
 B100  Uzturēšanas izdevumi  25 500  25 437  63  100%
 B110  Kārtējie izdevumi  25 000  24 937  63  100%
 2000  Preces un pakalpojumi  25 000  24 937  63  100%
 B130  Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  500  500    100%
 6000  Sociālie pabalsti  500  500    100%