1. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

“14. Tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu ir ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju. Ja tautas nobalsošanā par Saeimas atsaukšanu nobalso vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, tad Saeima uzskatāma par atsauktu. Tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar izmantot Saeimas pilnvaru termiņa pirmajā un pēdējā gadā, Valsts prezidenta pilnvaru termiņa pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu.

Vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus Saeimas locekļus.”

2. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

“48. Valsts prezidentam ir tiesības atlaist Saeimu, ja:

1) Saeima ir grozījusi Satversmes pirmo, otro, trešo, ceturto, sesto vai septiņdesmit septīto pantus, bet tautas nobalsošanā šie Satversmes pārgrozījumi nav apstiprināti;

2) Saeima nespēj izteikt uzticību Ministru prezidentam un viņa aicinātajiem ministriem vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas ar noteikumu, ka Valsts prezidents nav atkārtoti aicinājis sastādīt Ministru kabinetu vienu un to pašu personu;

3) Saeima nepieņem gadskārtējo valsts budžetu līdz saimnieciskā gada 1. martam;

4) ilgāk par vienu mēnesi Saeimas sesijas laikā nenotiek kārtējās Saeimas sēdes, jo tajās nepiedalās nepieciešamais Saeimas locekļus skaits, vai tās netiek sasauktas;

5) tas nepieciešams, lai Saeima saņemtu tiešu tautas atbalstu īpaši svarīgā jautājumā. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas Valsts prezidentam ir jākonsultējas ar Saeimas priekšsēdētāju un Ministru prezidentu.

Valsts prezidents nevar atlaist Saeimu, ja līdz Valsts prezidenta pilnvaru termiņa beigām atlikuši mazāk nekā trīs mēneši.”

3. Izteikt 49. pantu šādā redakcijā:

“49. Ja Saeima ir atlaista vai atsaukta, tad Saeimas locekļu pilnvaras tomēr paliek spēkā līdz jaunievēlējamās Saeimas sanākšanai, bet līdzšinējā Saeima var sanākt uz sēdēm tikai tad, ja Valsts prezidents to sasauc. Šādām Saeimas sēdēm dienas kārtību noteic Valsts prezidents.”

4. Izteikt 50. pantu šādā redakcijā:

“50. Ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas vai atsaukšanas jānotiek jaunām vēlēšanām.”