Ar 2015. gada 2. septembra paziņojumu Valsts prezidents Raimonds Vējonis izveidojis tagadējo Valsts heraldikas komisijas sastāvu, kurā darbojas deviņi kultūras, mākslas, heraldikas, vēstures un jurisprudences nozaru eksperti.

Komisijas darbības jomas

Ar 2005. gada 30. decembri spēkā stājās Ģerboņu likums, kā 10. pants nosaka Valsts heraldikas komisijas darbību:

  • Valsts heraldikas komisija ir Valsts prezidenta izveidota koleģiāla institūcija, kurai nav juridiskās personas statusa;
  • Valsts heraldikas komisija veido un uztur informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem un nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, apzina un veido ģerboņu sistēmu un veic izpēti.

Šajā likumā noteikta kārtība, kā apstiprināmi un reģistrējami ģerboņi (pašvaldību, institūciju, dzimtu), kāda ir atribūtikas ar valsts ģerboni izvērtēšanas, kā arī valsts ģerboņa un atribūtikas ar valsts ģerboni lietošanas sistēma.

Komisijas kompetenci heraldikas jomā nosaka:

Komisijas kompetenci saistībā ar valsts karogu nosaka:

Komisijas kompetenci valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju apbalvojumu jomā nosaka “Valsts apbalvojumu likums”.

Komisijas sastāvs

Valsts heraldikas komisijā darbojas ar heraldiku, mākslu un jurisprudenci saistīti nozaru eksperti.

Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs:

Laimonis Šēnbergs, mākslinieks grafiķis

Valsts heraldikas komisija

Valsts heraldikas komisijas locekļi:

Dr. hist. Kristīne Ducmane, vēsturniece, pētniece      
Dr. art. h. c. Imants Lancmanis, mākslas vēsturnieks
Mg. iur. Edgars Pastars, konstitucionālo tiesību jurists
Mg. art. Maija Rozenfelde, dizaingrafiķe, Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina fakultātes lektore
Mg. hist. Ilona Teplouhova, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vecākā eksperte    
Mg. art. Ramona Umblija, mākslas vēsturniece
Dr. hist. Armands Vijups, vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras asociētais profesors
Dr. art. h. c. Valdis Villerušs, mākslinieks grafiķis, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors

Aktuāli – par pieteikumu iesniegšanas kārtību