Izdots saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 8. pantu

I Vispārīgie noteikumi

1. Valsts prezidenta Militārā padome (turpmāk tekstā – padome) ir Valsts prezidenta izveidota institūcija, kas sniedz atbalstu Valsts prezidentam Latvijas Republikas Satversmē un likumos noteiktās aizsardzības funkcijas īstenošanā un valsts bruņotā spēka augstākā vadoņa pienākumu izpildē.
2. Padomes sastāvu ar rīkojumu apstiprina Valsts prezidents.

II Padomes uzdevumi

3. Sekot aktualitātēm valsts aizsardzības un militārās sagatavotības jomās, identificēt problēmjautājumus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.
4. Izskatīt Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk tekstā – NBS) attīstības plānus.
5. Izskatīt Aizsardzības ministrijas un NBS sagatavotos pārskatus par NBS uzdevumu izpildi, materiāli tehnisko nodrošinājumu, infrastruktūras attīstību.
6. Izskatīt valsts militārās gatavības pakāpi militāri politiskās situācijas kontekstā.
7. Izskatīt valsts aizsardzības un valsts aizsardzības operatīvo plānus un citus ar valsts aizsardzību saistītos plānus.
8. Sagatavot un pēc saskaņošanas ar Valsts prezidenta kancelejas atbildīgajām amatpersonām iesniegt Valsts prezidentam Valsts prezidenta pavēļu un rīkojumu projektus Valsts prezidenta kompetences jautājumos, kas skar valsts aizsardzību un militāro sagatavotību.
9. Izskatīt un izvērtēt aktuālus jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas līdzdalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā, Eiropas Savienības militārajās un drošības struktūrās.

III Padomes darbība

8. Padomes darbs notiek sēdēs.
9. Padomes sēdes sasauc Valsts prezidents pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā.
10. Padomes sēdes darba kārtību un norises vietu nosaka Valsts prezidents.
11. Padomes sēdes vada Valsts prezidents.
12. Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieks/Nacionālās drošības padomes sekretārs divas nedēļas pirms kārtējās padomes sēdes, ja nav noteikts cits termiņš, sagatavo un iesniedz Valsts prezidentam apstiprināšanai padomes sēdes darba kārtības projektu, norādot izskatāmos jautājumus.
13. Padomes sēdes darba kārtības projektu apstiprina Valsts prezidents.
14. Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieks/Nacionālās drošības padomes sekretārs ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sēdes, ja nav noteikts cits termiņš, informē padomes locekļus un uzaicinātās personas par padomes sēdes norises laiku un vietu, kā arī nosūta Valsts prezidenta apstiprināto padomes sēdes darba kārtību.
15. Valsts prezidentam ir tiesības uz padomes sēdēm uzaicināt ekspertus. Pieaicinātie eksperti piedalās to padomes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā, uz kuriem viņus aicinājis Valsts prezidents.
16. Lēmumi padomē tiek pieņemti ar absolūto balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Valsts prezidenta – padomes vadītāja balss.
17. Padomes sēdes protokolēšanu nodrošina Valsts prezidenta kanceleja.
18. Padomes sēdes protokolu sagatavo mēneša laikā.


21. Padomes sēdes protokolā norāda: 
21.1. sēdes norises laiku un vietu;
21.2. padomes locekļus un ekspertus, kuri piedalās sēdē;
21.3. sēdē izskatītos jautājumus un pieņemtos lēmumus;
21.4. katra padomes locekļa vai eksperta viedokli.

22. Padomes sēdes protokolu paraksta Valsts prezidents.
23. Padomes sēdes protokoli tiek reģistrēti un glabāti Valsts prezidenta kancelejas lietvedībā.

IV Nobeiguma noteikumi

24. Ar šī nolikuma apstiprināšanas brīdi spēku zaudē 2002. gada 30. maijā apstiprinātais Valsts prezidenta Militārās padomes nolikums.
25. Valsts prezidenta Militārās padomes nolikums tiek publicēts Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē www.president.lv

Rīgā, 2010. gada 23. jūlijā