Vēsturnieku komisija

Latvijas Vēsturnieku komisijas aktuālākais darbības jautājums ir nacisma un padomju režīma politikas detalizēta izpēte un holokausta izvērtēšana. Dziļi un akadēmiski pētījumi par holokaustu būs zināma mēraukla ne tikai zinātnieku, bet visas sabiedrības briedumam.

Pēdējos gados komisija pievērš pastiprinātu uzmanību Latvijas attīstības problēmām Padomju Savienības sastāvā. Objektīva vēstures pētīšana ir būtiski svarīga starpvalstu dialoga kontekstā starp Latviju un Izraēlu, Krieviju un citām valstīm.

Ir izveidotas piecas darba grupas, kas pārzina piecus 20. gadsimta Latvijas vēstures pētniecības galvenos virzienu:

  • Latvijas valsts tapšana un nostiprināšanās (vada prof. A. Zunda);
  • Pirmā padomju okupācija 1940.-1941. gads (vada prof. A.Ivanovs);
  • noziegumi pret cilvēci Latvijas teritorijā nacisma okupācijas laikā 1941.-1944.g. (vada prof. A. Stranga);
  • Latvija Padomju Savienības sastāvā 1944.-1990.g. (vada Dr.hist. D.Bleiere).

Vēsturnieku komisijas uzdevums tālākā perspektīvā ir dot ieguldījumu vēstures mācīšanā skolās, sagatavojot bāzi jaunu mācību līdzekļu tapšanai, kā arī veicināt sabiedrības informētību par minētā perioda notikumiem, skaidrot Latvijas vēsturi ārzemēs.

Komisijas izveide

Komisijas izveide

Latvijas Vēsturnieku komisija tika nodibināta 1998.g. 13.novembrī pēc bijušā  Latvijas Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa iniciatīvas. Tā sāka darbu 1998.g. nogalē 11 locekļu sastāvā, par priekšsēdētāju ievēlot Vēstures institūta direktoru profesoru Andri Cauni. Komisijā iesaistījās profesionāli vēsturnieki no:

  • Latvijas Universitātes Vēstures institūta,
  • Vēstures un filozofijas fakultātes,
  • Latvijas Valsts vēstures arhīva,
  • Okupācijas muzeja.

Sadarbībā ar Ārlietu ministriju tika organizēta ārvalstu locekļu apzināšana un iesaistīšana komisijas sastāvā. Komisijas sēdes ar ārzemju locekļu piedalīšanos paredzēts noturēt reizi gadā. Ārvalstu zinātnieku un sabiedrisko darbinieku iesaistīšanai jāveicina gan komisijas darba objektivitāti, gan iespēju  labāk iepazīties ar Rietumos izstrādātajām vēstures izpētes metodēm.  

Komisijas galvenais uzdevums sākotnējā darbības posmā bija  apzināt un izpētīt problēmu - "Noziegumi pret cilvēci divu okupāciju laikā 1940.- 1956.", kā arī organizēt tās gala ziņojuma izstrādi. Tiešajā tēmas pētniecībā tika iesaistīti tikai nedaudzi komisijas locekļi, bet galveno darbu veic apmēram 25 profesionāli vēsturnieki. Darbs paredzēts vairākiem gadiem, tas saistīts ar nepieciešamību aptvert jaunus arhīvu materiālus gan Latvijā, gan ārvalstīs, gan ar nepieciešamību iegūt iespējami objektīvāko vērtējumu par minētā temata problēmām.

Latvijas Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs:

Inesis Feldmanis - Dr.habil.hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Rietumeiropas  un Amerikas Jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadītājs,  profesors.

Latvijas Vēsturnieku komisijas locekļi:

Ilgvars Butulis - Dr.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors
Aivars Stranga - Dr.habil.hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas un Austrumeiropas vēstures katedras vadītājs,  profesors
Ēriks Jēkabsons - Dr.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors
Valters Nollendorfs - Ph.D., Latvijas Okupācijas muzeja ārlietu direktors, profesors emeritus, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis
Daina Bleiere - Dr.hist., Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docente, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece
Marģeris Vestermanis - Latvijas Zinātņu akadēmijas Dr.h.c.hist, Muzeja „Ebreji Latvijā” kurators
Kārlis Kangeris - Dr.hist., Latvijas vēstures institūta pētnieks
Antonijs Zunda - Dr.habil.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors
Uldis Neiburgs – Dr. hist., Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieks
Aleksandrs Ivanovs – Dr.hist., Daugavpils Universitātes profesors
Valters Ščerbinskis – Dr.hist., Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes docents
Ainārs Lerhis - Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks
Mārtiņš Mintaurs – Dr.hist., Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents

Latvijas Vēsturnieku komisijas ārzemju locekļi:

Ervīns Oberlenders (Vācija) – Dr. phil., Dr.h.c., Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, profesors emeritus
Deivids Smits (Lielbritānija) – Ph.D., Glāzgovas Universitātes profesors
Joahims Taubers (Vācija) – PDDr., Hamburgas Universitātes Ziemeļaustrumeiropas vācu kultūras un vēstures institūta direktors
Ēro Medijainens (Igaunija) – Ph.D., Tartu universitātes profesors
Zenons Butkus (Lietuva) – Ph.D., Viļņas Universitātes profesors
Arons Šneijers (Izraēla) – Ph.D., Institūta „Yad Vashem” vadošais pētnieks