Pamatinformācija par 2010.gadu

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja (VPK) ir Valsts prezidenta atbalsta iestāde un darbojas tiešā Valsts prezidenta pakļautībā, nodrošinot Valsts prezidenta darbību, Satversmē un likumos noteikto Valsts prezidenta funkciju izpildi un tiesību īstenošanu.

VPK izveidota 1993.gadā saskaņā ar likumu „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu”, kas nosaka VPK tiesisko statusu. Saskaņā ar minētā likuma 5.pantā noteikto VPK pārzina Valsts prezidenta lietvedību un kārto ar Valsts prezidenta darbību saistītās lietas, un VPK ir juridiska persona. No likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu izriet, ka VPK ir veidota kā Valsts prezidenta atbalsta iestāde un ir uzskatāma par Valsts prezidenta institūcijas sastāvdaļu. Savu Latvijas Republikas Satversmē noteikto funkciju realizēšanai Valsts prezidents likumā noteiktajā kārtībā ieceļ amatā VPK vadītāju un atsevišķā nolikumā apstiprina VPK darbības kārtību. VPK kā ārpus Ministru kabineta padotības sistēmas esošās iestādes kompetence un funkcijas Valsts prezidenta darbības nodrošināšanā noteiktas arī Nacionālās drošības likumā, Valsts apbalvojumu likumā, Apžēlošanas likumā un Ģerboņu likumā.

Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajām Valsts prezidenta funkcijām tiek noteiktas arī VPK funkcijas. VPK galvenās funkcijas ir: nodrošināt Valsts prezidenta darbību, reprezentējot valsti starptautiski un pieņemot diplomātiskos pārstāvjus; nodrošināt Valsts prezidenta darbību likumdošanas jomā; nodrošināt Valsts prezidenta darbību valsts drošības un militārajā jomā; nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu; garantēt noteiktās procesuālās kārtības ievērošanu, realizējot Satversmē nostiprinātās Valsts prezidenta tiesības un pienākumus; atbilstoši Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm sastādīt un pārvaldīt Kancelejas budžetu, kā arī nodrošināt tā lietderīgu izmantošanu; pārzināt Valsts prezidenta lietvedību un informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, pieņemtajiem lēmumiem un paziņojumiem.

Pie Kancelejas darbojas arī Ordeņu kapituls, Nacionālās drošības padome, Militārā padome, Rīgas pils atjaunošanas padome, Mazākumtautību konsultatīvā padome un šādas Valsts prezidenta izveidotas komisijas: Latvijas Vēsturnieku komisija, Valsts valodas komisija, Stratēģiskās analīzes komisija, Valsts heraldikas komisija, Konstitucionālo tiesību komisija.

Pildot valsts vadītāja pienākumus Satversmē Valsts prezidentam noteikto tiesību un pienākumu ietvaros, Valsts prezidenta 2010.gada galvenais uzdevums bija iekšpolitiskās stabilitātes veicināšana, lai nodrošinātu valsts ekonomikas un finanšu atveseļošanas programmas izpildi, īpaši ņemot vērā to, ka valdība no 2010.gada marta strādāja ar Saeimas mazākuma atbalstu un 2010.gads bija Saeimas vēlēšanu gads. Bet 2010.gadā galvenie uzsvari Valsts prezidenta ārpolitiskajā darbībā bija valsts ārējo ekonomisko sakaru un sadarbības, kā arī valsts ārējās drošības veicināšana, stratēģiskās partnerības ar ASV stiprināšana, Latvijas lomas nostiprināšana Eiropas Savienībā un NATO, sadarbības  intensificēšana ar Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Poliju, kā arī savstarpēji izdevīgu un cieņpilnu kaimiņattiecību sekmēšana ar Krieviju. VPK pamatprioritāte bija turpināt veiksmīgas Valsts prezidenta institūcijas darbības nodrošināšanu un Valsts prezidenta izvirzīto mērķu īstenošanu. 

VPK ir sniegusi nepieciešamo atbalstu Valsts prezidentam, īstenojot Satversmē noteiktās likumdošanas iniciatīvas pilnvaras (pērn tika izsludināti 337 likumi, nodoti otrreizējai caurlūkošanai – 6, jaunas likumdošanas iniciatīvas – 1), organizējot darba tikšanās ar valsts amatpersonām, politisko partiju pārstāvjiem, ārvalstu amatpersonām, kā arī ar 28 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Rīgas pilī, īstenojot 33 dažādu apdzīvoto vietu apmeklējumus reģionālo vizīšu  Latvijas novados ietvaros, rīkojot 18 uzņēmumu un 18 skolu apmeklējumus, īstenojot valsts augstākās amatpersonas patronāžu pasākumus un lekcijas Valsts prezidenta lekciju cikla „Pasaules līderu lasījumi” ietvaros, nodrošinot valsts vadītāja 57 intervijas nacionālajiem un starptautiskajiem medijiem, palīdzot valsts pirmajai personai sagatavoties 188 uzrunām, sagatavojot 508 apžēlošanas lietas, organizējot   ceremonijas 220 valsts apbalvojumu pasniegšanai. VPK izskatīja un atbildēja uz Valsts prezidentam adresētajām vēstulēm, kas 2010.gadā sastādīja 8986 vienības.

Satversme nosaka, ka Valsts prezidents reprezentē valsti starptautiski, ieceļ Latvijas, kā arī pieņem citu valstu diplomātiskos priekšstāvjus un izpilda Saeimas lēmumus par starptautisku līgumu ratificēšanu. 2010.gadā Valdis Zatlers ir akreditējis 23 ārvalstu vēstniekus Latvijā, kā arī pasniedzis akreditācijas vēstules 11 Latvijas vēstniekiem ārvalstīs. VPK ir nodrošinājusi 24 Valsts prezidenta valsts, oficiālās un darba vizītes ārvalstīs, kā arī Somijas, Slovēnijas, Čehijas, Ukrainas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentu uzņemšanu Latvijā.

VPK nodrošināja  veiksmīgu piecu komisiju un četru padomju, kas darbojas Valsts prezidenta paspārnē, darbību.