Pamatinformācija par 2009.gadu

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja (VPK) ir Valsts prezidenta atbalsta iestāde un darbojas tiešā Valsts prezidenta pakļautībā, nodrošinot Valsts prezidenta darbību, Satversmē un likumos noteikto Valsts prezidenta funkciju izpildi un tiesību īstenošanu.

VPK izveidota 1993.gadā saskaņā ar likumu „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu”, kas nosaka VPK tiesisko statusu. Saskaņā ar minētā likuma 5.pantā noteikto VPK pārzina Valsts prezidenta lietvedību un kārto ar Valsts prezidenta darbību saistītās lietas, un VPK ir juridiska persona. No likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu izriet, ka VPK ir veidota kā Valsts prezidenta atbalsta iestāde un ir uzskatāma par Valsts prezidenta institūcijas sastāvdaļu. Savu Latvijas Republikas Satversmē noteikto funkciju realizēšanai Valsts prezidents likumā noteiktajā kārtībā ieceļ amatā VPK vadītāju un atsevišķā nolikumā apstiprina VPK darbības kārtību. VPK kā ārpus Ministru kabineta padotības sistēmas esošās iestādes kompetence un funkcijas Valsts prezidenta darbības nodrošināšanā noteiktas arī Nacionālās drošības likumā, Valsts apbalvojumu likumā, Apžēlošanas likumā un Ģerboņu likumā.

Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajām Valsts prezidenta funkcijām tiek noteiktas arī VPK funkcijas. VPK galvenās funkcijas ir: nodrošināt Valsts prezidenta darbību, reprezentējot valsti starptautiski un pieņemot diplomātiskos pārstāvjus; nodrošināt Valsts prezidenta darbību likumdošanas jomā; nodrošināt Valsts prezidenta darbību valsts drošības un militārajā jomā; nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu; garantēt noteiktās procesuālās kārtības ievērošanu, realizējot Satversmē nostiprinātās Valsts prezidenta tiesības un pienākumus; atbilstoši Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm sastādīt un pārvaldīt Kancelejas budžetu, kā arī nodrošināt tā lietderīgu izmantošanu; pārzināt Valsts prezidenta lietvedību un informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, pieņemtajiem lēmumiem un paziņojumiem.

Kancelejas paspārnē darbojas arī Ordeņu kapituls, Nacionālās drošības padome, Militārā padome, Rīgas pils atjaunošanas padome, Mazākumtautību konsultatīvā padome un šādas Valsts prezidenta izveidotas komisijas: Latvijas Vēsturnieku komisija, Valsts valodas komisija, Stratēģiskās analīzes komisija, Valsts heraldikas komisija, Konstitucionālo tiesību komisija.